Privacy beleid

Informatie over gegevensverwerking overeenkomstig art. 13, 14 AVG

Wij zijn blij dat u onze homepage bezoekt en danken u voor uw interesse in ons bedrijf. De omgang met onze klanten en belanghebbende partijen is een kwestie van vertrouwen. Het vertrouwen dat u in ons stelt is erg belangrijk voor ons, en wij verbinden ons er dan ook toe zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en ze te beschermen tegen misbruik.

Om ervoor te zorgen dat u zich veilig en op uw gemak voelt wanneer u onze website bezoekt, nemen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer ernstig. Daarom handelen wij in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging. Met deze toelichting over gegevensbescherming willen wij u daarom informeren over wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken – uiteraard met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

SimplyDelivery GmbH / SIDES houdt zich in het bijzonder aan de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) en de huidige federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG). Bij het gebruik van internet houden wij ons aan de wet op de bescherming van persoonsgegevens (TTDSG) van de Bondsrepubliek Duitsland om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze websites en hoe persoonlijke gegevens door ons worden gebruikt.

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

SimplyDelivery GmbH / SIDES

Wilhelm-Kabus-Str. 70, Huis 34.3

10829 Berlijn

Tel.: +49 (0) 3378 5100622206

E-mail: info@get-sides.de

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Mr. Kay Kühnel

DataSolution LUD GmbH

Isarstr. 13

14974 Ludwigsfelde, Duitsland

E-mail: k.kuehnel@ds-lud.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van een functionele website en voor onze inhoud en diensten. Het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens gebeurt over het algemeen pas nadat daarvoor toestemming is verkregen. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

Wij verwerken ook gegevens van individuen die wij via andere kanalen ontvangen. Ook deze worden hieronder beschreven.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de hieronder beschreven verwerkingen de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient Art. 6 (1) lit. a AVG als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, onder b), AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (wettelijke bepalingen) waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) c AVG als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lit. f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.

Contactformulier/e-mail contact

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website bevat een contactformulier dat u kunt gebruiken om langs elektronische weg contact met ons op te nemen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: Voor- en achternaam, e-mail adres, telefoon, restaurant naam en restaurant type.

U kunt ook contact met ons opnemen via de opgegeven e-mailadressen. In dat geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgegevens opgeslagen.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is in de eerste plaats ons rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens in het kader van het contact met de aanvrager. Indien het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking de context van een contractuele initiatie- of contractuele relatie.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die tijdens het indieningsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor persoonsgegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Wanneer contact wordt opgenomen via het contactformulier, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen in ons CRM-systeem. Als er geen contractuele relatie is, wissen wij de gegevens na drie jaar aan het eind van het jaar.

Mogelijkheid van bezwaar

U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voor dit doel hebben wij het e-mail adres datenschutz@get-sides.de opgezet.

Wij willen erop wijzen dat in geval van bezwaar het gesprek niet kan worden voortgezet of wij geen offertes kunnen opstellen enz. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het kader van het contact met u, worden in dat geval gewist.

Ticket systeem

Op onze website is het mogelijk om ondersteuning te krijgen tijdens de onboarding en tijdens de werking. Wij gebruiken hiervoor een ticketsysteem. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: Afdeling, naam contactpersoon, e-mail adres, onderwerp, bericht en bestandsbijlage.

Als u zich vanaf onze website registreert, gebeurt dit in het ticketsysteem van Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf, Duitsland. De aanbieder heeft zich ertoe verbonden de door u verstrekte gegevens te behandelen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Zij neemt alle organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u volgens Art. 6 par. 1 lit. b AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens in het ticketsysteem is uitsluitend bedoeld voor de behandeling van supportverzoeken.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Mogelijkheid van bezwaar

U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voor dit doel hebben wij het e-mail adres datenschutz@get-sides.de opgezet.

Nieuwsbrief service

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbriefdienst. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn: Voornaam, achternaam en e-mail adres.

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief van onze website, worden de gegevens opgeslagen in de nieuwsbrieftool van Zoho Corporation GmbH, Trinkausstr. 7, 40213 Düsseldorf, Duitsland. De aanbieder heeft zich ertoe verbonden de door u verstrekte gegevens te behandelen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Zij neemt alle organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is het bestaan van de toestemming van de ontvanger. Dit wordt gewaarborgd door een dubbele opt-in procedure.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de verzending van individuele nieuwsbrieven.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra de nieuwsbriefdienst wordt opgezegd.

Mogelijkheid van bezwaar

Als ontvanger heeft u te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Bij elke nieuwsbrief kunt u zich afmelden voor de nieuwsbriefdienst. Bovendien hebben we het e-mail adres datenschutz@get-sides.de opzetten. Gelieve in de onderwerpregel “Bezwaar Nieuwsbrief“ in te vullen en ons het desbetreffende e-mailadres mee te delen.

Advies en ondersteuning voor bedrijfscontacten

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Voor de ondersteuning, advisering en reclame van zakelijke klanten verzamelen en gebruiken wij naast de zakenpartner of zelfs de potentiële zakenpartner ook de contactpersoon, het telefoonnummer en het postadres. Wij verkrijgen de informatie uit verschillende bronnen, hetzij via een aanvraag (website, e-mail of telefoon), maar ook via evenementen, handelsbeurzen, visitekaartjes die onze verkoopmedewerkers ontvangen, enz.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking. Indien het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking de zakelijke initiatiefnemer relatie of contractuele relatie.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken deze contactgegevens uitsluitend voor onze eigen doeleinden en voor de op de behoeften afgestemde vormgeving van onze eigen verkoopactiviteiten.

Duur van de opslag

In principe is er niet voorzien van een schrappingstermijn. Indien onze verkoopafdeling echter binnen 3 jaar geen contact heeft gehad met de bedrijfscontactpersoon, beslist de verkoopafdeling of de contactpersoon van de bedrijfscontactpersoon wordt gewist.

Indien het contact een precontractuele relatie betreft (offerte, aanvraag), worden de doorgegeven gegevens ook in ons CRM-systeem opgeslagen. U wordt hiervan in een aparte e-mail op de hoogte gesteld.

Mogelijkheid van bezwaar

Als bedrijfscontact hebt u de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voor dit doel hebben wij het e-mail adres datenschutz@get-sides.de opgezet. Alle persoonsgegevens van de contactpersoon die voor de zakenpartner zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

Uw sollicitatie naar aanleiding van een personeelsadvertentie

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website en via internetportalen is er de mogelijkheid om te solliciteren naar gepubliceerde functies. Indien u als sollicitant van deze mogelijkheid gebruik maakt, kunnen de aan ons doorgegeven gegevens worden opgeslagen en gebruikt. Deze gegevens zijn: Voornaam, achternaam, contactgegevens (e-mailadres, telefoon) en dossierbijlage bij de gedetailleerde aanvraag.

Als u vanaf onze websites een sollicitatie indient, worden de gegevens opgeslagen in de recruteringstool van JOIN Solutions GmbH, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlijn, Duitsland. De aanbieder heeft zich ertoe verbonden de door u verstrekte gegevens te behandelen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Zij neemt alle organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is de relatie tot het sluiten van een overeenkomst of het sluiten van een contract.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van uw gegevens dient ons uitsluitend voor de behandeling van de aanvraag door de gespecialiseerde dienst en voor de communicatie.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, uiterlijk 6 maanden na de verwerping ervan. Als wij uw sollicitatiedocumenten langer willen bewaren, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Mogelijkheid van bezwaar

U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar het kantoor waar u de sollicitatie naartoe hebt gestuurd (de adverteerder).

Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt. De volgende gegevens worden verzameld:

  • Informatie over het gebruikte browsertype en de browserversie
  • Het besturingssysteem van de gebruiker
  • Het IP adres van de gebruiker
  • Datum en tijdstip van toegang
  • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft verkregen tot onze website
  • Webpagina’s die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Er kunnen geen persoonlijke gebruikersprofielen worden gevormd. De opgeslagen gegevens worden alleen voor statistische doeleinden geëvalueerd.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is de verwerking ter bescherming van ons rechtmatig belang.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking ligt ook in deze doeleinden.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

Gebruik van cookies en scripts

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Cookies zijn kleine bestanden die ons in staat stellen specifieke informatie met betrekking tot u, de gebruiker, op uw computer op te slaan terwijl u een van onze websites bezoekt.

Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze websites te bepalen, en om onze aanbiedingen voor u zo comfortabel en efficiënt mogelijk te maken.

Afhankelijk van wat voor soort script het is, kunnen DOS- en Visual Basic Scripts (VB) processen op Windows ondersteunen, kunnen Apple-scripts taken op Macintosh-computers automatiseren, kunnen Active Server Pages (ASP)-scripts of Java-scripts worden gebruikt om dynamische webpagina’s te genereren, en leggen Unix-scripts alle in- en uitgangen van een terminal vast.

Wij maken gebruik van zogenaamde sessiecookies, die uitsluitend tijdelijk worden opgeslagen voor de duur van uw gebruik van onze websites. De sessiecookies worden op uw gegevensdrager opgeslagen om bepaalde instellingen en functionaliteiten op onze websites via uw browser te garanderen. De door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist.

Een overzicht van de door ons gebruikte cookies vindt u in de Consent Manager.

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven: Ingevoerde zoektermen, frequentie van het bekijken van pagina’s, gebruik van websitefuncties. De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn of haar toestemming verkregen voor
de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is het bestaan van een relevante toestemming van de gebruiker.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging. De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde
gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook

automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Toestemmingsbeheerder (Cookiebanner)

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij hebben Borlabs Consent Manager op onze website geïntegreerd. Borlabs Consent Manager is een toestemmingsoplossing van Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland, die kan worden gebruikt om toestemming voor het opslaan van cookies te verkrijgen en te documenteren. Borlabs Consent Manager maakt gebruik van cookies of andere webtechnologieën om gebruikers te herkennen en de gegeven of herroepen toestemming op te slaan.

Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op het verkrijgen van de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies. §§ 25, 26 TTDSG het gebruik van de zogenaamde toestemmingsbeheerders te regelen.

Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De concrete bewaartijd van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Borlabs GmbH bepaald. Meer informatie vindt u in het Privacy beleid.

Gebruik van analyse- en traceerinstrumenten

Om onze website voor u als gebruiker zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken, maken wij af en toe gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Hieronder heeft u de mogelijkheid kennis te nemen van de bepalingen inzake gegevensbescherming betreffende het gebruik en de toepassing van de gebruikte diensten en functies, zodat u eventueel ook uw rechten bij deze dienstverleners kunt doen gelden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als analysedienst voor de statistische evaluatie van ons online aanbod. Dit omvat bijvoorbeeld het aantal views van ons online aanbod, bezochte sub pagina’s en de verblijfsduur van bezoekers.

Google Analytics gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website.

Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. a. AVG en § 25 par. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het instellen van het gebruik van cookies (cookie banner/ Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 par. 3 AVG.

Wij zijn voornemens persoonsgegevens door te geven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. In gevallen waarin de Europese Commissie geen besluit inzake adequaatheid heeft genomen (bijv. in de VS), zijn wij met de ontvangers van de gegevens andere passende waarborgen in de zin van artikel 44 e.v. overeengekomen. 44 e.v. AVG. Dit zijn – tenzij anders vermeld – standaard contractuele clausules van de EU Commissie ingevolge Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. Een kopie van deze standaard contractuele clausules kan worden bekeken op de volgende link.

Bovendien verkrijgen wij voorafgaand aan een elektronische overdracht naar een derde land uw toestemming overeenkomstig Art. 49 (1) a AVG, die u verstrekt via de toestemming in de Consent Manager (of andere formulieren, registraties, enz.). Wij wijzen erop dat er in het geval van doorgifte door derde landen in detail onbekende risico’s kunnen bestaan (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsautoriteiten van het derde land, waarvan wij de gedetailleerde omvang en gevolgen voor u niet kennen, waarop wij geen invloed hebben en waarvan u zich mogelijk niet bewust wordt).

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacy beleid voor Google Analytics.

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om website tags te beheren via één interface en stelt ons in staat om de exacte integratie van diensten op onze website te controleren.

Hierdoor kunnen wij op flexibele wijze aanvullende diensten integreren om de toegang van gebruikers tot onze website te evalueren.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang om onze diensten te optimaliseren.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacy beleid voor Google Tag Manager.

Facebook Pixel

Wij gebruiken Facebook Pixel van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, om zogenaamde Custom Audiences te creëren, d.w.z. om groepen bezoekers van ons online-aanbod te segmenteren, om conversiepercentages te bepalen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt met name wanneer u reageert op advertenties die wij bij Facebook Ireland Ltd. hebben geplaatst.

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Facebook Pixel voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming op grond van Art. 6 par. 1 lit. a. AVG en § 25 par. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het instellen van het gebruik van cookies (cookie banner / Consent Manager), waarmee u ook uw herroeping op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 par. 3 AVG.

De concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Facebook Ireland Ltd. bepaald. Meer informatie vindt u in het privacy beleid.

TikTok Pixel

Wij gebruiken de TikTok Pixel op onze website. De TikTok Pixel is een TikTok Advertiser Tool van de twee providers TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, en TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk (gezamenlijk “TikTok”).

De TikTok Pixel is een JavaScript code snippet waarmee we de activiteit van bezoekers op onze website kunnen begrijpen en volgen. Hiervoor verzamelt en verwerkt de Tiktok Pixel informatie over bezoekers van onze website of de apparaten die zij gebruiken. De gegevens die via de TikTok Pixel worden verzameld, worden gebruikt voor het richten van onze advertenties en het verbeteren van de levering van advertenties en gepersonaliseerde reclame. Voor dit doel worden de gegevens die via de TikTok Pixel op onze website worden verzameld, doorgegeven aan TikTok. Voor een deel zijn dit gegevens die zijn opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt. Daarnaast worden via de TikTok Pixel ook cookies gebruikt, via welke informatie wordt opgeslagen op het door u gebruikte eindapparaat.

Wij verwerken uw gegevens met behulp van de TikTok Pixel voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming op grond van Art. 6 par. 1 lit. a. AVG en § 25 par. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het instellen van het gebruik van cookies (cookiebanner / Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 par. 3 AVG.

Voor meer informatie over hoe TikTok persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrondslag waarop TikTok zich baseert en hoe u uw rechten tegen TikTok kunt uitoefenen, zie het privacy beleid van TikTok.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een hulpmiddel voor webanalyse dat wordt geleverd door Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta.

De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. Daarvoor worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Met de webanalysetool Hotjar worden willekeurig gekozen individuele bezoeken (alleen met geanonimiseerd IP-adres) geregistreerd. Zo ontstaat een logboek van muisbewegingen en kliks met de bedoeling individuele websitebezoeken willekeurig te herhalen en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden.

De met Hotjar verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a. AVG en § 25 par. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming voor het instellen van het gebruik van cookies (cookie banner / Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 par. 3 AVG.

Zie voor meer informatie het privacy beleid van Hotjar.

Gebruik van andere Google-diensten

Google Ads

Wij hebben Google Ads op onze website geïntegreerd. Google Ads is een dienst van Google Ireland Limited om gebruikers gerichte reclame te tonen. Google Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen.

Google Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Google Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiegegevens, zoals uw gebruikersagent, worden aan de provider doorgegeven.

Als u geregistreerd bent bij een dienst van Google Ireland Limited, kan Google Ads het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google Ireland Limited of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat.

In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Google Ads voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. a. AVG en § 25 par. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming voor het instellen van het gebruik van cookies (cookiebanner/ Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 par. 3 AVG.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacy beleid voor Google Ads.

Google CDN

Wij gebruiken Google CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Google CDN is een dienst van Google Ireland Limited, die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens, zoals uw gebruikersagent, worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google CDN in stand te houden.

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in het privacy beleid voor Google CDN.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API, een cartografische dienst van Google Inc (“Google”), om een interactieve kaart weer te geven en een routebeschrijving op te stellen. Google Maps wordt beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) naar een server van Google in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Google kan de via Maps verkregen informatie aan derden overdragen indien zij daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. Niettemin is het technisch mogelijk dat Google op basis van de ontvangen gegevens ten minste individuele gebruikers identificeert. Het is mogelijk dat persoonlijke gegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website door Google worden verwerkt voor andere doeleinden waarover wij geen invloed hebben en kunnen hebben.

Het gebruik van Google Maps is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a. AVG en § 25 par. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het instellen van het gebruik van cookies (cookie banner / Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 par. 3 AVG.

Het doel van het gebruik van Google Maps is om de gebruiker onze locatie op de website te tonen en om hem de mogelijkheid te geven verschillende richtingen te bepalen via de diensten van Google Maps.

U hebt de mogelijkheid om de Google Maps-dienst uit te schakelen en zo de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval geen gebruik zult kunnen maken van de kaartweergave op onze website.

Gebruik van socialemediadiensten en -plugins

Het gebruik van social media plugins is in het belang van een aantrekkelijke presentatie en uitbreiding van ons online aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f AVG.

Facebook-plugin

Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U kunt de plugins herkennen aan het logo op onze site. U vindt een overzicht van de plugins hier.

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking door Facebook. Bovendien is het ons niet duidelijk in welke mate, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre Facebook zich houdt aan bestaande verwijderingsverplichtingen, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens worden gemaakt en aan wie de gegevens worden doorgegeven. Indien u wilt voorkomen dat Facebook persoonsgegevens verwerkt die u aan ons hebt doorgegeven, kunt u op een andere manier contact met ons opnemen.

Meer informatie hierover vindt u in het privacy beleid van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount kan toewijzen, logt u dan uit uw betreffende gebruikersaccount uit!

Facebook fan page

Op onze Facebook fan pagina op: https://www.facebook.com/SIDESBenelux wij gebruiken plugins van de aanbieder Facebook.com, die worden aangeboden door de onderneming Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS.

Door het gebruik van de fanpagina worden gegevens doorgestuurd naar de Facebook-servers, die informatie bevatten over uw bezoeken aan onze fanpagina. Voor ingelogde gebruikers leidt dit ertoe dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Facebook-account. Zodra u de Facebook-plugin als ingelogde Facebook-gebruiker actief gebruikt, bijv. door op het “Facebook”-logo te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken, worden deze gegevens aan uw Facebook-account overgedragen en gepubliceerd. U kunt dit alleen voorkomen door u vooraf af te melden bij uw Facebook-account.

Wij weten niet precies welke gegevens Facebook opslaat en gebruikt. Als gebruiker van de fanpagina moet u er dus van uitgaan dat Facebook ook uw handelingen op de fanpagina opslaat zonder hiaten.

In alle andere opzichten is de Algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. a, f) AVG, d.w.z. ons gerechtvaardigd belang.

Iedere geportretteerde en andere derden hebben te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de publicatie van hun persoonsgegevens (foto’s). Voor dit doel hebben wij het e-mail adres datenschutz@get-sides.de opgezet. Het recht van verzet geldt met name voor de publicatie van foto’s voor de toekomst.

Het kan altijd gebeuren dat we per ongeluk foto’s van mensen publiceren waarvoor geen toestemming is gegeven. Indien publicatie niet gewenst is, zullen wij onmiddellijk al het mogelijke doen om aan uw recht te voldoen. In het geval van groepsfoto’s behouden wij ons het recht voor gezichten te vervormen.

Facebook CDN

Wij gebruiken Facebook CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Facebook CDN is een dienst van Facebook Ireland Ltd. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere diensten van Facebook Ireland Ltd. te garanderen. In dit privacy beleid vindt u een apart gedeelte voor deze diensten. Dit gedeelte gaat alleen over het gebruik van het CDN.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, waarbij uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van Facebook CDN te handhaven.

Het Content Delivery Network wordt gebruikt voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a. AVG.

De concrete bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt door Facebook Ireland Ltd. bepaald. Meer informatie vindt u in het Privacy beleid.

Instagram plugins

De “Instagram knop” wordt op deze website gebruikt. Wanneer u deze website opent, maakt uw browser verbinding met servers van het sociale netwerk Instagram, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van Instagram. Instagram ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Instagram-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover vindt u in het privacy beleid van Instagram.

Instagram Fan Page

We publiceren onze Instagram fan pagina op: https://www.instagram.com/sidesbenelux/. De aanbieder van het sociale mediaplatform is Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025 in de Verenigde Staten.

Bij gebruik van de fanpagina worden gegevens doorgestuurd naar de servers van Instagram, die informatie bevatten over uw bezoeken aan onze fanpagina. Voor ingelogde gebruikers leidt dit ertoe dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Instagram-account. Zodra u de Instagram-plugin als ingelogde Instagram-gebruiker actief gebruikt, bijvoorbeeld door op het Instagram-logo te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken, worden deze gegevens naar uw Instagram-account overgedragen en gepubliceerd. Je kunt dit alleen voorkomen door eerst uit te loggen uit je Instagram account.

Wij weten niet precies welke gegevens Instagram opslaat en gebruikt. Als gebruiker van de fanpagina moet u dus verwachten dat Instagram ook uw handelingen op de fanpagina opslaat zonder hiaten.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. a, f) AVG. Nadere informatie hierover is te vinden in het privacy beleid van Instagram.

Iedere afgebeelde persoon, alsmede andere derden, hebben te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de publicatie van hun persoonsgegevens (foto’s). Voor dit doel hebben wij het e-mail adres datenschutz@get-sides.de opgezet. Het recht van verzet geldt met name voor de publicatie van foto’s voor de toekomst.

Het kan altijd gebeuren dat we per ongeluk foto’s van mensen publiceren waarvoor geen toestemming is gegeven. Indien publicatie niet gewenst is, zullen wij onmiddellijk al het mogelijke doen om aan uw recht te voldoen. In het geval van groepsfoto’s behouden wij ons het recht voor gezichten te vervormen.

LinkedIn plugin

Onze website maakt gebruik van sociale plugins (“plugins”) van het sociale netwerk LinkedIn Inc. met statutaire zetel in Sunnyvale, Californië, VS (hierna “Linkedin” genoemd).

De plugin is gemarkeerd met een LinkedIn logo en kan direct door u geactiveerd worden. Wanneer u deze activeert, wordt via de plugin een directe verbinding met onze website tot stand gebracht: https://www.linkedin.com/company/sides-benelux/ vastgesteld. LinkedIn ontvangt zo de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres wanneer de plugin is geactiveerd. Als u op de LinkedIn-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Linkedin maakt het mogelijk om privé en professionele profielen aan te maken. Gebruikers kunnen hun bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten leggen. Bedrijven kunnen profielen aanmaken waarin foto’s en andere bedrijfsinformatie worden geüpload. Andere LinkedIn gebruikers hebben toegang tot deze informatie en kunnen hun eigen artikelen schrijven en deze inhoud met anderen delen. De nadruk ligt op professionele uitwisseling over gespecialiseerde onderwerpen met mensen die dezelfde professionele belangen hebben. Daarnaast wordt LinkedIn vaak door bedrijven en andere organisaties gebruikt om werknemers te werven en zich als interessante werkgever te profileren.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn. Meer informatie hierover vindt u in het privacy beleid van LinkedIn.

LinkedIn Inzicht Tag

Wij gebruiken LinkedIn Insight-Tag van LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Californië, VS, om doelgroepen te creëren, bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren, conversiepercentages te bepalen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit gebeurt met name wanneer u reageert op advertenties die wij bij LinkedIn Corporation hebben geplaatst. Voor dit doel biedt LinkedIn Corporation retargeting aan voor websitebezoekers om gerichte reclame buiten onze website te tonen.

LinkedIn Insight tag verzamelt gegevens over bezoeken aan onze website, waaronder URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdsstempel. Deze gegevens worden gebruikt om geanonimiseerde rapporten over het website publiek en de prestaties van advertenties te presenteren.

Wij verwerken uw gegevens met behulp van LinkedIn Insight-Tag voor het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a. AVG.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation.

Meer informatie vindt u in het Privacy beleid.

LinkedIn Advertenties

Wij hebben LinkedIn Ads op onze website geïntegreerd. LinkedIn Ads is een dienst van LinkedIn Corporation die gerichte advertenties aan gebruikers toont. LinkedIn Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen. LinkedIn Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van de reclame te optimaliseren. Bovendien levert LinkedIn Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiegegevens, zoals uw gebruikersagent, worden aan de provider doorgegeven. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van LinkedIn Ads, LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Californië, VS.

Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen. Deze profielen kunnen niet aan u als natuurlijke persoon worden gekoppeld, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het tonen van advertenties.

Wij verwerken gegevens met behulp van LinkedIn Ads voor het optimaliseren van onze reclamecampagnes en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a. AVG.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation.

Meer informatie vindt u in het Privacy beleid.

TikTok plugins

Op deze website wordt de “TikTok Button” gebruikt. Wanneer u deze website bezoekt, maakt uw browser verbinding met servers van het sociale netwerk TikTok, aangeboden door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland, en TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk (gezamenlijk “TikTok”).

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de TikTok-server tot stand gebracht. TikTok ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de TikTok-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw TikTok-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw TikTok-profiel. Hierdoor kan TikTok het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Zie voor meer informatie het privacy beleid van TikTok.

Gebruik van YouTube

YouTube-video

Wij hebben YouTube Video op onze website geïntegreerd. YouTube Video is een onderdeel van het videoplatform van YouTube, LLC, waarop gebruikers inhoud kunnen uploaden, deze kunnen delen via het internet en gedetailleerde statistieken kunnen ontvangen.

Met YouTube Video kunnen we inhoud van het platform integreren in onze website.

YouTube Video maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen op te stellen. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om de activiteit van de beluisterde inhoud te analyseren en om rapporten op te stellen. Als een gebruiker geregistreerd is bij YouTube, LLC, kan YouTube Video de afgespeelde video’s koppelen aan het profiel.

Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland, waar uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven.

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het instellen van het gebruik van cookies (cookie banner / Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 para. 3 AVG.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door YouTube, LLC. Meer informatie vindt u in het privacy beleid voor YouTube video.

Gebruik van Microsoft-diensten

Microsoft Ads (voorheen Bing Ads)

Wij hebben Microsoft Ads op onze website geïntegreerd. Microsoft Ads is een dienst van Microsoft Corporation voor de weergave van gerichte reclame aan gebruikers. Microsoft Ads maakt gebruik van cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te analyseren en gebruikers te herkennen. Microsoft Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Bovendien levert Microsoft Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiegegevens, zoals uw gebruikersagent, worden aan de provider doorgegeven. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Microsoft Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Het gebruik van Microsoft Ads is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het instellen van het gebruik van cookies (cookie banner / Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 para. 3 AVG.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Microsoft Corporation. Meer informatie vindt u in het privacy beleid voor Microsoft Ads.

Mouseflow Inc.

Mouseflow CDN

Wij gebruiken Mouseflow CDN om de inhoud van onze website correct af te leveren. Mouseflow CDN is een dienst van Mouseflow, Inc. die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere diensten van Mouseflow, Inc. te garanderen. In dit privacy beleid vindt u een apart gedeelte voor deze diensten. Dit gedeelte gaat alleen over het gebruik van het CDN.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online-aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, brengt u een verbinding tot stand met servers van Mouseflow, Inc, 501 Congress Ave Suite, 150 Austin, TX 78701, Verenigde Staten, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden doorgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Mouseflow CDN te handhaven.

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisering van ons online-aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f. AVG.

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Mouseflow, Inc. Meer informatie vindt u in het privacy beleid voor Mouseflow.

Zoho Corporation Pvt. Ltd.

SalesIQ Chat

Wij hebben onderdelen van het klantcommunicatieplatform SalesIQ Chat geïntegreerd op onze website. SalesIQ Chat is een dienst van Zoho Corporation Pvt. Ltd. en biedt ons de mogelijkheid om via chat met bezoekers van onze website te communiceren en gerichte hulp bij vragen te bieden. SalesIQ Chat gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen. Bovendien wordt SalesIQ Chat gebruikt om in chats ingevoerde gegevens op te slaan en door te geven door middel van cookies, waaronder uw IP-adres.

In dat geval worden uw gegevens overgedragen aan de beheerder van SalesIQ Chat, Zoho Corporation Pvt. Ltd., Estancia IT Park, Plot No. 140 & 151 GST Road Taluk, Vallancherry Village Kanchipuram District, Chengalpattu, Tamil Nadu 603202, India.

Het gebruik van SalesIQ Chat is gebaseerd op uw toestemming op grond van art. 6 para. 1 lit. a. AVG en § 25 para. 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het instellen van het gebruik van cookies (cookie banner / Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking op elk moment met effect voor de toekomst kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7 para. 3 AVG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Zoho Corporation Pvt. GmbH. Meer informatie vindt u in het privacy beleid voor SalesIQ Chat.

ZOHO-CDN

Wij gebruiken Zoho CDN om de inhoud op onze website goed af te leveren. Zoho CDN is een dienst van Zoho Corporation Pvt. Ltd. die werkt als een Content Delivery Network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller aan te bieden met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van Zoho Corporation Pvt. Ltd, Estancia IT Park, Plot No. 140 & 151 GST Road Taluk, Vallancherry Village Kanchipuram District, Chengalpattu, Tamil Nadu 603202, India, waar uw IP-adres en mogelijk browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en ter ondersteuning van de veiligheid en functionaliteit van Zoho CDN.

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang bij een veilige en efficiënte levering alsmede de optimalisering van ons online aanbod overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f AVG.

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Zoho Corporation Pvt. GmbH. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Zoho CDN Privacy beleid.

Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking:

  • U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, over de doeleinden van de verwerking, over eventuele overdrachten aan andere instanties en over de duur van de opslag.
  • Indien gegevens onjuist zijn of niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, kunt u verzoeken dat zij worden gecorrigeerd, gewist of niet langer mogen worden verwerkt. Voor zover de verwerkingsprocedures daarin voorzien, kunt u uw gegevens ook zelf raadplegen en zo nodig corrigeren.
  • Indien uw bijzondere persoonlijke situatie redenen oplevert tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u, voor zover de verwerking op een rechtmatig belang is gebaseerd, daartegen bezwaar maken. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  • Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing of profilering, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Indien u vragen hebt over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw woonplaats of van de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de gegevensbescherming.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u op de hoogte brengen van de status en het resultaat van uw klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel.

Meer informatie is te vinden op de website van de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie. 

Veiligheid

SimplyDelivery GmbH / SIDES gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met art. 32 AVG om de gegevens die wij onder onze controle hebben te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Toegang is slechts mogelijk voor enkele bevoegde personen en personen die verplicht zijn speciale gegevensbescherming te bieden en die betrokken zijn bij de technische, administratieve of redactionele verzorging van gegevens.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen, bij te werken of aan te passen. Een herzien Privacy beleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die zijn verzameld of gewijzigd na de ingangsdatum van het herziene Privacy beleid.

Status | February 2023

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie