Algemene Voorwaarden

Staat: 07.02.2024

1 Preambule

1.1 Het door de Klant ondertekende aanbod resp. de offerte met de ondertekende bijlage bij deze bestelling inclusief het acceptatieformulier en SEPA, de acceptatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden, mits van toepassing. Acceptatie van de SIDES-betaalvoorwaarden (gepresenteerd en overhandigd als een aparte bijlage bij het aanbod of de offerte) en de bevestiging in overeenstemming met het gestelde in artikel 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), inclusief deze volgende Algemene Verkoopvoorwaarden (samen “de Overeenkomst”) bepalen onherroepelijk de volledige contractuele relatie tussen SimplyDelivery GmbH (hierna ‘SIDES’, ‘wij’ of ‘ons’), Wilhelm-Kabus-Str. 70, Haus 34.3, DE-10829 Berlijn en haar klanten (hierna ‘Klant’ of ‘u’; samen met SIDES hierna ook “de Partijen”) met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst. Partijen kunnen – bijvoorbeeld voor speciale inhoud zoals “Google Food Ordering” – aanvullende, bijkomende of afwijkende voorwaarden binnen het kader van het aanbod of de offerte schriftelijk met de Klant overeenkomen.
1.2 Het aanbod van SIDES is uitsluitend gericht op ondernemers zoals bedoeld in artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Ondernemers zijn natuurlijke personen, rechtspersonen of persoonlijke samenwerkingsvormen met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een juridische transactie handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit. Met het sluiten van deze Overeenkomst verklaart de Klant in deze context dat hij of zij een ondernemer is en geen consument in de zin van artikel 13 BGB.

2 Voorwerp van de Overeenkomst, het aanbod cq. offerte

2.1 SIDES levert de Klant programmatuur voor gebruik via het internet (Software-as-a-Service) in de vorm van cloudgebonden diensten (hierna ‘SaaS-diensten’). Daarnaast biedt SIDES haar klanten aanvullende diensten, waaronder markt bewerkende diensten of op maat gemaakte programmatuurprojecten, waaronder het maken van internetsites en domeinbeheer (hierna “aanvullende diensten” genoemd). SaaS-diensten en de aanvullende diensten (gemeenschappelijk aangeduid als ‘diensten’) vormen het voorwerp van de Overeenkomst, voor zover deze door de Klant zijn besteld. De Klant kan kiezen uit de diensten die SIDES aanbiedt en wel naar zijn of haar individuele behoeften. De omvang van de contractueel overeengekomen diensten hangt af van de betreffende inhoud van het aanbod cq. de offerte.

2.2 Een beschrijving van onze huidige diensten (“Beschrijving van het dienstbetoon”) treft u aan op het internet, bereikbaar via het adres https://www.get-sides.de/wp-content/uploads/2022/03/Leistungsbeschreibung.pdf.

2.3 In geval van onduidelijkheden of afwijkingen zijn de contractuele bepalingen van toepassing in de hierna volgende volgorde (aflopend):

2.4 Afwijkende bepalingen, algemene voorwaarden van de Klant of bepalingen die buiten deze Algemene Verkoopvoorwaarden vallen, vereisen een expliciete schriftelijke overeenkomst tussen de partijen om rechtsgeldig te zijn.

2.5 Het accepteren van een garantieverplichting voor bepaalde eigenschappen, hoedanigheden of kwaliteiten van de verrichtingen vereist de schriftelijke vorm en een expliciete aanduiding als ‘garantie’ om rechtsgeldig te zijn.

2.6 Om de verrichtingen van SIDES met hun volledige functionaliteit te kunnen gebruiken, kan het nodig zijn dat de Klant extra toegang tot programma’s van derden, interfaces/API’s of andere prestaties van derden nodig heeft (bijvoorbeeld een eigen Google Play Developer Account), hierna gezamenlijk “diensten van derden” genoemd. Voor diensten van derden kunnen kosten in rekening worden gebracht aan de Klant. De hoogte van zulke kosten zijn afhankelijk van de desbetreffende, tussen een externe leverancier en de Klant voor deze diensten van derden, gesloten overeenkomsten. Eventuele overeenkomsten voor diensten van derden worden gesloten zonder juridische betrokkenheid van SIDES. In het kader van de beschrijving van eigen verrichtingen informeert SIDES de Klant of, en zo nodig, welke prestaties van derden vereist zijn, zodat de Klant die verrichtingen in hun volledige omvang kan gebruiken.

3 Het afsluiten van een overeenkomst, aanbiedingen resp. offertes, wijzigingen van verrichtingen en de medewerkingsplicht van de klant

3.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod resp. de offerte (digitaal of handmatig) door de Klant is ondertekend. De loopduur van de Overeenkomst vangt aan in overeenstemming met artikel 14   zoals vermeld in het aanbod resp. in de offerte.

3.2 De in de Overeenkomst genoemde termijnen voor leveren en presteren zijn slechts bindend als SIDES deze schriftelijk als bindend heeft aangeduid. Indien en voor zover expliciet specifieke aanvangsdatums voor het verrichten van prestaties door SIDES aan de Klant zijn gespecificeerd, is vanaf deze datum betaling van zulke prestaties verschuldigd.

3.3 SIDES kan de functionaliteit van de verrichtingen te allen tijde wijzigen in een mate die redelijk is voor de klant. De wijziging is met name redelijk als deze om een belangrijke reden noodzakelijk wordt – bijvoorbeeld als gevolg van onderbrekingen in de dienstverlening door onderaannemers of om veiligheidsredenen – en de in de dienstbeschrijving gedefinieerde hoedanigheden van de dienstverlening en de essentiële prestatieverplichtingen van SIDES in wezen behouden blijven. Indien de wijzigingen niet uitsluitend betrekking hebben op functionele verbeteringen of niet slechts op onbelangrijke onderdelen van de door SIDES te presteren diensten, zal SIDES de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging en wel ten minste vier weken voordat de wijziging van kracht wordt.

3.4 SIDES behoudt zich het recht voor uitbreidingen en verdere ontwikkelingen uitsluitend tegen een extra vergoeding aan te bieden. Verkrijgt de klant, door het sluiten van een overeenkomstige aanvullende overeenkomst, een uitbreiding of ontwikkeling tegen een extra vergoeding? Dan zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van overeenkomstige toepassing op deze verkrijging evenals – voor zover de partijen geen aanvullende bepalingen overeenkomen – op de levering van deze uitgebreide of aanvullende verrichtingen. Mocht SIDES na het afsluiten van de Overeenkomst uitgebreide of extra functies gratis ter beschikking stellen, dan worden deze beschouwd als vrijwillig door SIDES verleende verrichtingen. De Klant heeft niet het recht te eisen dat SIDES deze functies in de toekomst zal blijven leveren. De Klant is verplicht de op hem rustende medewerking te verlenen (hierna ‘medewerkingsplicht’ genoemd) teneinde SIDES in staat te stellen haar prestatieverplichtingen overeenkomstig de Overeenkomst na te komen. Deze verplichtingen tot samenwerking omvatten – voor zover van toepassing op de Klant volgens de door de Klant bestelde verrichtingen: deelname aan door SIDES aangeboden introductie-afspraken, het volledig en tijdig aanleveren van eigen inhoudelijk materiaal van de Klant (bijvoorbeeld menu’s), het correct uitvoeren van gezamenlijk met SIDES overeengekomen afspraken voor het instellen of configureren in het geval van SaaS-diensten. Verdere verplichtingen tot samenwerking kunnen direct of indirect voortvloeien uit de communicatie tussen de partijen. Mocht SIDES door toedoen van de Klant, die zijn eigen verplichtingen tot het verlenen van medewerking niet is nagekomen, gehinderd of bemoeilijkt wordt de verschuldigde prestaties tijdig of in voldoende mate te verrichten, dan is de Klant aan SIDES de volledige vergoeding verschuldigd zoals bedoeld in artikel 7.

4 Gebruik van de applicatie “SIDES Pay”

Maakt de Klant gebruik van de betaalfunctie SIDES Pay in het kader van zijn Overeenkomst met SIDES? Dan vloeien de toepasselijke voorwaarden en bepalingen in dit verband voort uit de inhoud van de aangeboden SIDES-overeenkomst en uit de aanvullende algemene voorwaarden die voor SIDES Pay gelden. Deze moeten in het kader van het gebruik van SIDES Pay worden geaccepteerd. De Klant moet afzonderlijk met die voorwaarden instemmen.

5 Verplichtingen van de klant

5.1 De Klant heeft de volgende verplichtingen:

5.2 De Klant mag zijn of haar aanmeldgegevens van de Klant (wachtwoord en toegangsgegevens) niet doorgeven aan derden. Hij of zij moet die aanmeldgegevens beschermen tegen toegang door derden en mag die aanmeldgegevens uitsluitend toegankelijk maken voor bevoegde medewerkers. Om redenen van veiligheid en in het belang van de Klant moeten aanmeldgegevens worden gewijzigd, en wel voorafgaand aan de eerste inbedrijfneming en vervolgens met regelmatige intervallen. Bestaat er een redelijk vermoeden dat onbevoegden kennis hebben genomen van de toegangsgegevens? Dan moet de Klant SIDES onverwijld informeren en de toegangsgegevens terstond wijzigen. Toegangsgegevens mogen uitsluitend versleuteld worden opgeslagen op pc’s, USB-geheugensticks, CD-ROM’s en andere gegevensdragers. De Klant verbindt zich er verder toe alle veiligheidsmaatregelen, functionele en andere beperkingen van de dienstverlening in acht te nemen. In het bijzonder is het de Klant niet toegestaan voorzieningen, bedoeld voor beveiligen of authenticatie, te verwijderen, te omzeilen, onwerkzaam te maken of anderszins te omzeilen of voorzieningen te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke bedoeld of uitdrukkelijk vermeld zijn in de Overeenkomst. In het bijzonder is het de Klant niet toegestaan diensten toegankelijk te maken voor derden.

5.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant periodiek duplicaten te exporteren van de klantgegevens die door hem of zijn gebruikers zijn ingevoerd en om back-ups aan te maken of om de betreffende informatie af te drukken en op te slaan. De Klant is zich ervan bewust dat een volledig duplicaat van de SIDES-databank technisch niet mogelijk is. Alle door SIDES te verwerken en/of te beveiligen gegevens die afkomstig zijn van de klant, moeten voorafgaand aan de overdracht en/of invoer met geschikte middelen worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van schadelijke componenten.

5.4 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de internetverbinding die nodig is om de SaaS-diensten te kunnen gebruiken en voor de operationele gereedheid en functionaliteit van de omgeving van apparatuur en programmatuur (zoals pc, netwerkverbinding, browser, en dergelijke) die vereist is in overeenstemming met de respectieve dienstbeschrijving. Indien en voor zover toegang op afstand nodig is voor het verrichten van klein onderhoud of groot onderhoud van de SaaS-diensten, zal de Klant op verzoek van SIDES deze toegang op afstand te allen tijde verlenen en wel binnen het kader van de technische vereisten die in de beschrijving van de dienst zijn gespecificeerd.

5.5 In de desbetreffende paragraaf van het aanbod resp. van de offerte informeert de Klant SIDES over de naam van de contactpersoon binnen zijn of haar bedrijf die gemachtigd is juridisch bindende verklaringen in verband met de Overeenkomst met SIDES te ontvangen en af te leggen.

5.6 De Klant moet – teneinde de SaaS-diensten volledig te kunnen gebruiken – een domein aanmaken bij Google Maps. Maakt de Klant geen domein aan voor diensten van Google Maps? Dan zal de Klant geen gebruik kunnen maken van de bijbehorende functies. In dit geval blijft de Klant de contractueel overeengekomen vergoeding volledig verschuldigd.

5.7 De Klant moet – om gebruik te kunnen maken van de iOS-app – op eigen kosten een domein aanmaken bij Apple en hij of zij moet SIDES toegang verlenen om die app te onderhouden.

5.8 De Klant moet – binnen het kader van wat technisch redelijk en mogelijk is – ervoor zorgen dat de normale bedrijfsvoering van de Klant naar behoren blijft verlopen, zelfs als SaaS-diensten niet beschikbaar zijn, ongeacht of dit te wijten is aan de schuld van SIDES of de Klant.

5.9 De Klant is er als enige verantwoordelijk voor dat al zijn of haar handelingen in verband met het gebruik van de diensten/programmatuur van SIDES in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving, ongeacht het doel van het gebruik. Daarnaast moet de Klant zich houden aan de bepalingen van deze gebruiksrichtlijn. Elke schending van deze gebruiksrichtlijn vormt een inbreuk op de voor de Klant toepasselijke gebruiksvoorwaarden van SIDES. De Klant mag de programmatuur van SIDES niet gebruiken voor activiteiten die: wetten, verordeningen, regels of voorschriften overtreden;

6 Gebruiksrechten

6.1 SaaS-diensten: vanaf het moment van aanvang van de loopduur van de Overeenkomst en onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de in elk geval verschuldigde vergoeding in overeenstemming met clausule 6, ontvangt de Klant het niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht, beperkt in tijd tot de loopduur van de Overeenkomst, toegang te krijgen tot SaaS-diensten via het internet en ze te gebruiken voor zijn of haar eigen zakelijke doeleinden in de uitoefening van zijn of haar commerciële of onafhankelijke beroepsmatige activiteit binnen de grenzen van het beoogde gebruik (hierna ‘SaaS-licentie’). Geografisch gezien dekt de SaaS-licentie enkel het gebruik in de bedrijven van de Klant die in het aanbod resp. in de offerte worden gespecificeerd. De Klant kan hieraan verder geen rechten ontlenen.

6.2 De SaaS-licentie dekt enkel de functies die de Klant heeft besteld in overeenstemming met het aanbod resp. met de offerte en is resp. blijft daartoe beperkt. Overschrijdt de Klant voornoemde inhoudelijke beperkingen van de SaaS-licentie en wel in die mate dat de Klant functies in het kader van de SaaS-diensten gebruikt die de Klant niet met SIDES als voorwerp van de Overeenkomst is overeengekomen? Dan heeft SIDES het recht de aan deze SaaS-licentie overschrijdend gebruik verbonden vergoeding conform de SIDES-prijslijst voor de duur van het gebruik met terugwerkende kracht en in de toekomst voor de duur van de afgesloten licentieovereenkomst te factureren. SIDES zal de Klant informeren over deze extra vergoeding en deze opnemen in de factuur.

6.3 Uitgesloten van het verlenen van rechten onder de SaaS-licentie zijn componenten van de SaaS-diensten die herkenbaar onderworpen zijn aan rechten van derden voor de Klant en in het bijzonder “Open Source”-licenties, dat wil zeggen: licenties die geen beperkingen opleggen aan licentiehouders of gebruiksgebieden, die vrij zijn van royalty’s en waarbij de relevante broncode toegankelijk is. In het bijzonder componenten die door SIDES binnen de SaaS-diensten of in aangeleverde tekstbestanden als inhoud van derden openbaar worden gemaakt, worden als herkenbaar beschouwd.

6.4 De broncode van de programmatuur voor SaaS-diensten valt niet onder deze licentie. Openbaarmaking is niet verplicht, tenzij anders bepaald in toepasselijke “Open Source”-licenties. Het is de Klant – ongeacht dwingende wettelijke aanspraken en rechten – niet toegestaan de programmatuur voor SaaS-diensten of delen daarvan te verveelvoudigen of te verkopen. Hiervan blijven onverlet UrhG-artikel 69d lid 2 en lid 3 evenals artikel 69e.

6.5 Aanvullende verrichtingen: als de Klant aanvullende verrichtingen bestelt in overeenstemming met paragraaf 2.1, waarop een auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten kunnen worden gevestigd, zoals grafische ontwerpen, technische ontwikkelingen of andere auteursrechtelijk beschermde leveringen, die in detail worden vermeld in een overeenkomstig aanbod of een overeenkomstige offerte (hierna ‘Levering’), verleent SIDES de Klant een permanent, wereldwijd, overdraagbaar, sublicentieerbaar, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële doeleinden op deze Levering onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de vergoeding die in elk geval verschuldigd is in overeenstemming met paragraaf 6   voor dergelijke diensten. Prioritaire licentieer- of betaalvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in overeenstemming met de respectieve aanbieding. Ongeacht dwingende wettelijke aanspraken en rechten is het de Klant niet toegestaan programmatuur voor SaaS-diensten of delen daarvan te verveelvoudigen of te verkopen. Hiervan blijven onverlet UrhG-artikel 69d lid 2 en lid 3 evenals artikel 69e.

6.6 De Klant verleent SIDES een niet-exclusieve, tijdelijke en geografische onbeperkte licentie voor al het inhoudelijke materiaal dat hij of zij naar de servers van SIDES overbrengt in het kader van het gebruik van SaaS-diensten, om dit inhoudelijke materiaal te gebruiken voor zover dat nodig is om de Overeenkomst met de Klant uit te voeren, met name om dat inhoudelijke materiaal op te slaan en te reproduceren en om dit toegankelijk te maken voor derden volgens de instellingen van de Klant. SIDES heeft het recht sublicenties te verlenen aan onderaannemers. Verder is de licentie niet overdraagbaar. SIDES is gemachtigd om de POS-gegevens van de klant op te slaan na de duur van de overeenkomst, voor zover dit technisch of wettelijk noodzakelijk is. De Klant waarborgt dat deze POS-gegevens geen persoonsgegevens bevatten van zijn of haar klanten. SIDES is in het bijzonder gemachtigd om back-ups aan te maken van het door de Klant toegeleverde inhoudelijke materiaal en tijdelijk of permanent de informatie op te slaan die nodig is om te kunnen afrekenen, te documenteren en te factureren. Komt er een reactie van de Klant of geeft hij of zij suggesties voor het verbeteren van onze prestaties? Dan mogen we deze zonder beperking voor onze eigen doeleinden gebruiken. In die situatie is SIDES niet verplicht de Klant op enigerlei wijze financieel te compenseren. Eventuele aanspraken van een dergelijke Klant op naamsvermelding of andere aanspraken van de Klant in verband met de gegeven reactie of suggestie tot verbetering zijn uitgesloten.

7 Vergoedingen en betaalvoorwaarden

7.1 De in het aanbod resp. de offerte overeengekomen vergoeding en eventuele bijkomende kosten zijn altijd netto en exclusief wettelijke belastingen en heffingen.

7.2 De vergoeding wordt door SIDES gefactureerd overeenkomstig de volgende bepalingen. De door de Klant aan SIDES te betalen factuurbedragen moeten worden overgemaakt naar de bankrekening zoals die op de factuur staat vermeld. Het respectieve factuurbedrag moet uiterlijk op de tiende dag na ontvangst van een factuur op deze bankrekening zijn bijgeschreven. In het geval van een door de Klant afgegeven machtiging tot automatisch incasso zal SIDES het factuurbedrag niet eerder dan de zevende dag na ontvangst van de factuur van de overeengekomen bankrekening laten afschrijven.

7.3 De maandelijkse vergoedingen moeten pro rata worden betaald voorafgaand aan het resterende deel van de maand, vanaf de dag waarop de diensten gereed of beschikbaar voor gebruik zijn. Daarna moeten deze kosten maandelijks op voorhand worden betaald. Moet de vergoeding worden berekend voor delen van een kalendermaand? Dan wordt die vergoeding pro rata per dag berekend. Het volledige maandbedrag wordt ook in rekening gebracht als de Klant de contractuele relatie binnen de annuleertermijn opzegt. Dit geldt niet als SIDES verantwoordelijk is voor het met een gegronde reden opzeggen van de klantrelatie.

7.4 Vergoedingen voor aanvullende diensten zijn verschuldigd nadat de betreffende dienst door SIDES is geleverd. De Klant moet die vergoedingen zonder aftrek en in overeenstemming met de factuur betalen.

7.5 De Klant heeft enkel recht op verrekening als zijn tegenvordering bij vonnis is erkend of onbetwist is. De Klant is enkel gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op basis van tegenvorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie.

7.6 Alle betalingen worden verricht in goedgekeurde middelen, zonder aftrek of verrekening (met inachtneming van artikel 6.6) en vrij van en zonder aftrek van alle belastingen, heffingen, rechten, vergoedingen, kosten en inhoudingen van welke aard dan ook die nu of in de toekomst worden opgelegd door een regering, belastingautoriteit of andere autoriteit, tenzij dit wettelijk verplicht is. Is een partij verplicht een dergelijke aftrek toe te passen? Dan betaalt deze aan de ontvangende partij de aanvullende bedragen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de ontvangende partij het volledige bedrag ontvangt dat hij of zij zonder de aftrek zou hebben ontvangen.

SIDES biedt zijn SaaS-diensten aan als afzonderlijke componenten en als programmapakketten waarin verschillende componenten van SaaS-diensten worden gecombineerd. Maakt de Klant gebruik van pakketten (waarvan de afzonderlijke componenten worden getoond in het aanbod resp. in de offerte of op facturen)? Dan kan de Klant de afzonderlijke componenten niet voorafgaand aan het moment van vervallen van de loopduur van de Overeenkomst annuleren of wijzigen.

Stemt SIDES op verzoek van de Klant in met een wijziging tijdens de loopduur van de Overeenkomst? Dan zijn in deze situatie de in de prijslijst vermelde individuele prijzen van de resterende gelicentieerde individuele componenten van de SaaS-diensten van toepassing en niet een pro rata of gedeeltelijke pakketprijs.

8 Verzuim

8.1 In geval van een aanzienlijke betaalachterstand is SIDES gerechtigd de dienstverlening op te schorten indien die aanzienlijke betaalachterstand twee weken na ontvangst van een aanmaning (schriftelijk volstaat) tegenover SIDES blijft bestaan. De Klant blijft in die situatie echter verplicht de maandelijkse kosten te betalen.

8.2 Heeft de Klant een aanzienlijke betaalachterstand van langer dan twee maanden? Dan kan SIDES de contractuele relatie op basis van gegronde redenen beëindigen. Vorderingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit de verbroken contractuele relatie blijven onaangetast door deze annulering.

8.3 SIDES behoudt zich het recht voor verdere vorderingen wegens wanbetaling te stellen.

8.4 De Klant moet voor elke onbetaalde factuur aan SIDES de kosten vergoeden die SIDES heeft gemaakt in verband met een bijkomend betaalverzoek (herinnering).

9 Aansprakelijkheid

9.1 SIDES is aansprakelijk voor kosteloos verrichte prestaties in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

9.2 Overigens is SIDES onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, evenals voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

9.3 In gevallen van eenvoudige nalatigheid is SIDES aansprakelijk voor elke schending van een essentiële contractuele verplichting (kardinale verplichtingen volgens de Duitse wet). Een wezenlijke contractuele verplichting in de zin van deze clausule is een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de klant dus in de regel mag vertrouwen.

9.4 In het geval van paragraaf 8.3   is SIDES niet aansprakelijk voor gebrek aan commercieel succes, winstderving en indirecte schade.

9.5 Aansprakelijkheid in overeenstemming met de bovenstaande clausule 8.3   is beperkt tot de typische schade die te voorzien was op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

9.6 In het geval van paragraaf 8.3   is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gegevensverlies beperkt tot de kosten voor het herstellen van gegevens die zouden zijn gemaakt, zelfs als de Klant regelmatig een back-ups met gegevens zou hebben aangemaakt in overeenstemming met de risico’s in kwestie.

9.7 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden dienovereenkomstig ten gunste van de bestuurders, medewerkers. vertegenwoordigers en plaatsvervangers van SIDES.

9.8 Eventuele aansprakelijkheid van SIDES blijft onverlet voor verstrekte garanties (die uitdrukkelijk als zodanig moeten worden aangeduid) en voor aanspraken die voortvloeien uit de wet op de productaansprakelijkheid of de wet op de gegevensbescherming.

9.9 Elke nadere aansprakelijkheid van SIDES is uitgesloten.

10 Registreren en gebruiken van domeinen

10.1 Voor zover de registratie van een domein door SIDES voor de Klant het onderwerp is van de te verrichten prestatie in het kader van de levering van aanvullende diensten overeenkomstig paragraaf 2.1, wordt de specifieke omvang van de te presteren verrichtingen in het aanbod resp. in de offerte toegelicht. De Klant erkent dat – in geval van domeinregistratie door SIDES voor de verschillende, door nationale organisaties (‘registerhouders’) beheerde domeinen op het hoogste aggregatieniveau – de voorwaarden voor het registreren en het beheren van zulke domeinen van de respectieve organisatie van toepassing zijn. Zijn domeinen op het hoogste aggregatieniveau voorwerp van de Overeenkomst? Dan zijn de algemene voorwaarden van de registerhouders dienovereenkomstig van toepassing.

10.2 SIDES registreert domeinen altijd op naam en voor rekening van de Klant als domeinhouder. De Klant is verplicht de kosten die verband houden met het registreren en gebruiken van het respectieve domein te dragen of SIDES te vergoeden en, wel in overeenstemming met het desbetreffende aanbod of de desbetreffende offerte.

11 Beschikbaarheid en garantie

11.1 SIDES biedt een garantie voor gratis prestaties in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

11.2 SIDES heeft een jaarlijkse gemiddelde beschikbaarheid van 98% voor SaaS-diensten. De bovengenoemde beschikbaarheid omvat niet de perioden waarin de server niet beschikbaar is als gevolg van technische of andere problemen waarop SIDES of haar onderaannemers geen invloed kunnen uitoefenen (overmacht, fouten van derden, en dergelijke). Het niet beschikbaar zijn van de SaaS-diensten om deze redenen vormt geen reden voor vermindering van prestaties of vergoeding van de klant. Downtime om technische redenen, bijvoorbeeld voor de installatie van updates als onderdeel van regulier onderhoud of de uitbreiding van SaaS-diensten, wordt alleen uitgevoerd na voorafgaande overeenkomst met de klant en, als regel, op geplande basis en in redelijke mate buiten de normale kantooruren van de klant. Dergelijke onderbrekingen door ingeplande onderhoudswerkzaamheden vormen geen reden voor prestatievermindering of vergoeding door de Klant en zijn uitgesloten van de verschuldigde beschikbaarheid. Risicoaansprakelijkheid in overeenstemming met artikel 536a  lid 1 BGB voor onvolkomenheden die al bestonden op het moment van afsluiten van de Overeenkomst is uitgesloten met betrekking tot SaaS-diensten.

11.3 Voor het overige verleent SIDES garantie voor onvolkomenheden in de dienstverlening, uitsluitend in overeenstemming met de volgende bepalingen.

11.4 Defecten zijn significante afwijkingen van de contractueel overeengekomen functionele omvang van de dienstverlening. De Klant informeert SIDES onverwijld schriftelijk (per e-mail, via de assistentieomgeving of via Asana) over onvolkomenheden in de dienstverlening of andere onvolkomenheden en documenteert naar beste vermogen de omstandigheden van het voorval. Bovendien zal de Klant SIDES gratis en op gepaste wijze ondersteunen bij het verhelpen van onvolkomenheden en in het bijzonder SIDES alle informatie en documenten bezorgen die SIDES nodig heeft om onvolkomenheden te analyseren en te verhelpen. SIDES zal de onvolkomenheden binnen een redelijke termijn en in overleg met de Klant verhelpen door herstel of door een vervangende levering. Mislukt het leveren van prestaties niet zonder onvolkomenheden en is SIDES daarvoor verantwoordelijk. dan kan de Klant – zelfs binnen een door de Klant gestelde redelijke termijn – de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig verminderen. Het recht tot vermindering van de vergoeding blijft beperkt tot het bedrag van het maandelijkse vaste bedrag voor het onvolkomen deel van de prestatie.

11.5 Slaagt SIDES er niet in een onvolkomenheid te herstellen binnen een door de Klant vast te stellen redelijke termijn waarbij de Klant ten minste drie pogingen tot herstel moet toelaten? Dan kan de Klant de Overeenkomst op basis van gegronde redenen beëindigen. SIDES heeft het recht om een gebrek door middel van een workaround-oplossing te verhelpen indien de oorzaak van het gebrek zelf slechts met onevenredige inspanning kan worden verholpen en de bruikbaarheid van de diensten niet significant wordt aangetast.

12 Vorderingen op derden

12.1 De Klant garandeert dat hij of zij bij het gebruik van SaaS-diensten alle toepasselijke wettelijke bepalingen zal naleven, in het bijzonder de wetgeving inzake auteursrecht en gegevensbescherming. De Klant vrijwaart SIDES van alle aanspraken van derden jegens SIDES wegens het gebruik van de diensten door de Klant. SIDES zal de Klant terstond informeren over vorderingen van derden en, op verzoek de informatie en documenten verstrekken die ter verdediging benodigd zijn. Voorts laat SIDES de verdediging over aan de Klant zelf of voert ze die uit in overleg met de Klant. In het bijzonder zal SIDES zonder overleg met de Klant geen aanspraak van derden erkennen of betwisten. De bepalingen van deze clausule zijn van overeenkomstige toepassing op contractuele boetes en op boetes die worden opgelegd door rechtbanken of autoriteiten, voor zover de Klant hiervoor verantwoordelijk is.

12.2 De Klant is verplicht SIDES op verzoek alle informatie te verstrekken die nodig is voor het instellen van vorderingen op derden, in het bijzonder om SIDES hun naam en adres mede te delen en SIDES onverwijld te informeren over de aard en omvang van de aanspraken die jegens hen voortvloeien uit het ongeoorloofd ter beschikking stellen van het programma.

13 Overmacht

13.1 SIDES is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die door overmacht de contractuele uitvoering voor SIDES aanzienlijk bemoeilijken, tijdelijk onmogelijk maken of de correcte uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken. Overmacht omvat alle omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil en invloed van de partijen, zoals natuurrampen, overheidsmaatregelen, officiële besluiten, blokkades, oorlog en andere militaire conflicten, mobilisatie, burgerlijke onrust, terroristische aanslagen, stakingen, uitsluitingen, pandemieën en andere arbeidsonrust, inbeslagname, embargo of andere omstandigheden die onvoorzienbaar, ernstig en buiten de invloed van de Partijen zijn en die zich voordoen na het afsluiten van deze Overeenkomst.

13.2 Kan een van de Partijen door overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomen? Dan wordt dit niet beschouwd als contractbreuk en worden de termijnen die in de Overeenkomst of in het kader van de Overeenkomst zijn gespecificeerd, naar evenredigheid van de duur van de overmacht verlengd. Hetzelfde geldt indien SIDES afhankelijk is van de voorafgaande prestatie van derden en deze vertraagd wordt door overmacht.

13.3 Elke Partij zal al het mogelijke doen om de gevolgen van overmacht te beperken. De door de overmacht getroffen Partij moet de andere Partij onverwijld schriftelijk informeren over het moment van aanvang en dat van het einde van de belemmering.

14 Wijzigingen in de Algemene Verkoopvoorwaarden, dienstbeschrijvingen en prijzen

14.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen tussen de Klant en SIDES worden gewijzigd bij overeenkomst zoals hieronder beschreven: SIDES zal de gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden voorafgaand aan de geplande inwerkingtreding in schriftelijke vorm toezenden (effectieve toezending is ook communicatie per e-mail naar het door de Klant in de contractuele relatie opgegeven e-mailadres) en apart wijzen op de nieuwe regeling en de datum van de geplande inwerkingtreding. Tegelijkertijd zal SIDES de Klant een redelijke termijn van ten minste een maand (1 maand) stellen om te verklaren of hij resp. zij de wijzigingen voor het verdere gebruik van de diensten accepteert. Indien geen verklaring wordt afgelegd binnen deze termijn, die ingaat na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, worden de gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden geacht te zijn overeengekomen. SIDES informeert de Klant afzonderlijk aan het begin van de termijn over zijn rechtsmiddelen, dat wil zeggen: het recht van bezwaar, de bezwaartermijn en de betekenis van stilzwijgende instemming.

14.2 Wijzigingen in essentiële contractuele verplichtingen zijn alleen toegestaan als ze noodzakelijk zijn omdat de door SIDES geleverde diensten zonder wijziging van de essentiële contractuele verplichtingen noodzakelijk zijn om redenen van IT-beveiliging of als gevolg van een wijziging in de juridische situatie.

15 Loopduur van de Overeenkomst, Opzeggen

15.1 De Overeenkomst gaat in op de datum die vermeld staat in het aanbod resp. in de offerte.

15.2 De initiële loopduur van de Overeenkomst (‘Loopduur’) bedraagt 24 maanden. Na het verstrijken van de loopduur wordt die loopduur automatisch met een jaar verlengd, tenzij een van de partijen drie maanden voorafgaand aan het moment van het verstrijken van de loopduur schriftelijk opzegt. Indien aan de klant bij de aanvang van de licentieovereenkomst gratis maanden werden toegekend, dan bedraagt de loopduur van de overeenkomst het aantal toegekende “gratis maanden” vermeerderd met de 24 maanden waarvoor de vergoeding is verschuldigd.

15.3 Koopt de Klant extra componenten (in het bijzonder en bijvoorbeeld “SIDES Pay”-applicaties, extra programmacomponenten en dergelijke) gedurende een termijn van 24 maanden of daarna van 12 maanden? Dan zijn de contractvoorwaarden van de eerste Overeenkomst met de Klant van toepassing op deze functies en componenten, tenzij er sprake is van afzonderlijke contractvoorwaarden, bijvoorbeeld voor SIDES Pay en bijbehorende apparatuur, welke in een aparte overeenkomst worden opgenomen.

15.4 Het recht om de Overeenkomst om gegronde redenen te beëindigen blijft hierdoor onverlet. Een belangrijke reden voor SIDES bestaat met name als de Klant de verplichtingen die op hem rusten op grond van de Overeenkomst ernstig schendt.

15.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigen ook alle contractuele relaties voor aanvullende diensten.

15.6 De annulering van individuele modules voor bepaalde verrichtingen onder de Overeenkomst heeft geen invloed op de loopduur van de Overeenkomst en op de overige door de Klant aangekochte modules. Voor annulering van individuele modules is altijd de uitdrukkelijke toestemming van SIDES nodig (schriftelijk volstaat) en een dergelijke annulering van individuele modules kan de eenheidsprijs of de beschikbaarheid van resterende modules verhogen. In dat geval zal SIDES de Klant die wil annuleren tijdig op voorhand informeren over dergelijke mogelijke wijzigingen.

15.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt de toegang tot de diensten geannuleerd. De volledige databank van de Klant, die is opgeslagen op de servers van de SIDES-diensten, moet tijdig voorafgaand aan de datum van annulering door de Klant worden ingelezen in het lokale systeem van de Klant. SIDES wist de gegevens en de toegangsgegevens na het verlopen van de Overeenkomst. Om te voldoen aan de wettelijke bewaarplichten van de Klant of andere verzoeken om gegevens te bewaren, kan de Klant met SIDES een overeenkomst afsluiten voor de voortdurende opslag van de gegevens, wat extra kosten met zich meebrengt. In dit geval zijn aparte SIDES-hostingvoorwaarden van toepassing.

16 Slotbepalingen

16.1 SIDES heeft het recht haar diensten via derden als onderaannemers te leveren.

16.2 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst is gevestigd in Berlijn, op voorwaarde dat de partijen handelspartners zijn of de Klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of een andere EU-lidstaat heeft of zijn woonplaats naar het buitenland heeft verplaatst nadat deze Verkoopvoorwaarden van kracht zijn geworden of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt gesteld.

16.3 De Klant kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst uitsluitend overdragen aan een derde met de voorafgaande schriftelijke instemming (een e-mailbericht volstaat daartoe) van SIDES.

16.4 Op deze Overeenkomst is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie

U bekijkt momenteel inhoud van een plaatshouder van Youtube. Klik op de knop hieronder om de volledige inhoud te bekijken. Houd er rekening mee dat u op deze manier gegevens deelt met providers van derden.

Meer informatie