Algemene Voorwaarden

Staat: 16.01.2023

1 Voorwoord 

1.1 De volgende algemene voorwaarden, met inbegrip van bijlage 1 (oder-formulier) 
(gezamenlijk (“contract”) en Annex 2 (gegevensverwerkingsovereenkomst) regele de 
volledige contractuele relatie tussen simplydelivery GmbH (hierna SIDES, We” of 
Us” genoemd) ), Wilhelm-Kabus-Str. 70, Haus 34.3, 10829 Berlijn, Duitsland, en zijn 
klanten(hierna “Klant” of U genoemd) met betrekking tot het onderwerp van de 
Contract.  SIDES en de Klant worden gezamenlijk aangeduid als de “Partijen” of 
individueel als een “Partij” 
 
1.2 Het aanbod van SIDES is uitsluitend gericht op ondernemers in de zin van § 14 BGB 
(Duits Burgerlijk Wetboek). Ondernemers zijn natuurlijke personen, rechtspersonen 
of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een 
rechtshandeling handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige 
beroepsactiviteit. Tegen deze achtergrond  verklaart de klant bij het sluiten van de 
overeenkomst dat hij een ondernemer is en geen consument in de zin van § 13 BGB 
(Duits Burgerlijk Wetboek). 

2 Onderwerp van de Contract, Bestelbon (bijlage 1)

2.1 SIDES zal de klant software leveren voor gebruik via het internet (“Software as a Service”, hierna “SaaS”) in de vorm van Cloud Services en andere  Services , inclusief marketingdiensten of individuele softwareprojecten van klanten, waaronder het bouwen van websites en domeinbeheer (‘Services’).  Wij bieden onze klanten de volgende diensten aan:

∙ Kassasysteem inclusief optionele integratie met externe betalingsdienstaanbieders

∙ Webshop,

∙ iOS- en Android-apps,

∙ Callcenter

∙ Personeel & Voertuigen Management

∙ Voorraadbeheer module

∙ Driver’s app

∙ Self-service terminal

∙ Franchisebeheer module

∙ Loyaliteitsprogramma

∙ Kitchenmanager

∙ QR-code bestelling

De klant kan kiezen uit de bovenstaande diensten in overeenstemming met zijn individuele behoeften. De omvang van de diensten die verschuldigd zijn onder het contract is afhankelijkvan de specifieke inhoud zoals uiteengezet in het betreffende bestelformulier.

2.2 Een beschrijving van onze huidige diensten (“Servicebeschrijving”) is beschikbaar op https://www.get-sides.co.uk/wp-content/uploads/SIDES-Diensten-beschrijving.pdf

2.3 In geval van discrepanties zijn de contractuele contractbepalingen van toepassing in de onderstaande volgorde (aflopend):

∙ Bijlage 2 (DPA)

∙ Bijlage 1 (Bestelformulier)

∙ Deze algemene voorwaarden

2.4 Eventuele afwijkende bepalingen, voorwaarden van de klant of bepalingen die verder gaan dan deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen om juridisch bindend te worden.

2.5 Het aannemen van een garantie voor bepaalde kenmerken, kenmerken of voorwaarden van de diensten vereist een schriftelijke vorm en een uitdrukkelijke aanduiding als “garantie” om rechtsgeldig te zijn.

2.6 SIDES behoudt zich het recht voor om, ook in samenwerking met externe dienstverleners, de aangeboden diensten aan te vullen met aanvullende optionele (vrijwillige) functies, waarvan het gebruik onderworpen kan zijn aan aanvullende voorwaarden en/of het sluiten van contracten met derden kan vereisen. SIDES zal de klant tijdig op de hoogte stellen  van dergelijke omstandigheden en, indien nodig, aanvullende voorwaarden doorsturen.

3 Sluiting van het contract, offers en wijzigingen in de diensten

3.1 Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, komt het contract  tot stand bij ondertekening (digitaal of handgeschreven) van het bestelformulier door de klant, maar uiterlijk bij sides  die de diensten levert in overeenstemming met het contract.  De termijn begint volgens artikel 15.1 zoals gespecificeerd in het bestelformulier.

3.2 Leverings- en prestatiedata of -termijnen vermeld in de contract zijn slechts bindend indien SIDES deze schriftelijk als bindend heeft aangemerkt.

3.3 Alle aanbiedingen van SIDES kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het bestelformulier.

3.4 SIDES kan de functionele omvang van de diensten op elk moment wijzigen in een mate die redelijk is voor de klant. De wijziging is met name redelijk als deze om gegronde redenen noodzakelijk wordt – bijvoorbeeld als gevolg van verstoringen in de levering van diensten door onderaannemers of om veiligheidsredenen – en de prestatiekenmerken die in de servicebeschrijving zijn gedefinieerd, in wezen behouden blijven, evenals de belangrijkste prestatieverplichtingen van SIDES. Indien de wijzigingen niet uitsluitend betrekking hebben op uitbreidingen van de functie of niet alleen op onbeduidende onderdelen van de door SIDES te leveren diensten, zal SIDES de klant ten minste vier weken voordat deze van kracht wordt per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging.

3.5 SIDES is gerechtigd, maar niet verplicht, om de functionele reikwijdte van de diensten uit te breiden en te ontwikkelen. SIDES behoudt zich het recht voor om verlengingen en ontwikkelingen alleen aan te bieden tegen betaling van een extra vergoeding. Als de klant een uitbreiding of ontwikkeling koopt tegen een extra vergoeding door een overeenkomstige aanvullende regeling te sluiten, zijn de bepalingen van dit contract van overeenkomstige toepassing op deze aankoop. Indien SIDES na het sluiten van het contract gratis uitgebreide of aanvullende functies ter beschikking stelt, worden deze geleverde functies beschouwd als een vrijwilligerswerk van SIDES. De klant heeft geen aanspraak dat SIDES deze functies in de toekomst beschikbaar stelt.

4 Verplichtingen van de klant

4.1 De klant heeft de volgende verplichtingen:

4.2 Klant aanmeldingsgegevens (wachtwoord en inloggegevens) mogen niet door de klant aan derden worden doorgegeven  en moeten beschermd tegen toegang door derden worden opgeslagen en mogen alleen beschikbaar worden gesteld aan geautoriseerde werknemers. Om veiligheidsredenen en in het eigen belang van de klant moeten ze vóór de eerste werking en vervolgens met regelmatige tussenpozen worden gewijzigd. Als er reden is om te vermoeden dat onbevoegde personen kennis hebben genomen van de toegangsgegevens, moet de klant SIDES zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen  en de toegangsgegevens zonder onnodige vertraging wijzigen. Toegangsgegevens mogen alleen in gecodeerde vorm worden opgeslagen op pc, USB-stick, cd-rom en andere gegevensdragers.  Bovendien verbindt de klant zich ertoe alle veiligheidsmaatregelen, functionele en andere beperkingen van de diensten in acht te nemen. In het bijzonder is het de klant niet toegestaan om beschermings- of authenticatiemechanismen te verwijderen, te overwinnen, te deactiveren of anderszins te omzeilen of de diensten te gebruiken voor andere doeleinden dan die bedoeld of uitdrukkelijk vermeld in het contract; in het bijzonder is het de klant niet toegestaan de diensten aan derden ter beschikking te stellen.

4.3 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig kopieën van de  door hem of zijn gebruikers ingevoerde klantgegevens te exporteren en back-upkopieën te maken of de bijbehorende informatie af te drukken en op te slaan. De klant is zich ervan bewust dat een volledige kopie van de  SIDES-database technisch onmogelijk is. Alle door SIDES te verwerken en/of te back-uppen gegevens  die afkomstig zijn van de Klant, worden voorafgaand aan de verzending en/of invoer met passende middelen gecontroleerd op schadelijke componenten.

4.4 De klant is als enige verantwoordelijk voor de internetverbinding die nodig is voor het gebruik van de diensten en voor de operationele gereedheid en bruikbaarheid van de hardware- en softwareomgeving (zoals pc, netwerkverbinding, browser, enz.) die vereist is volgens de respectieve servicebeschrijving. Indien en voor zover externe toegang vereist is voor het onderhoud en de service van de services, zal de Klant op verzoek van SIDES dergelijke externe toegang op elk moment verlenen binnen het bereik van de technische vereisten die zijn uiteengezet in de servicebeschrijving.

4.5 In de desbetreffende sectie van de order form wijst de Klant sides  een contactpersoon in zijn bedrijf aan die gemachtigd is om juridisch bindende verklaringen in verband met het contract met SIDES te ontvangen en te verstrekken.

4.6 Om de software te kunnen gebruiken, moet de klant een account registreren bij Google Maps om volledig gebruik te kunnen maken van de software. Indien hij dit niet doet, zal SIDES zijn account gebruiken en de  gemaakte kosten in rekening brengen bij de Klant.

4.7 Om de iOS-app te kunnen gebruiken, moet de klant op eigen kosten een account bij Apple registreren en SIDES toegang verlenen tot het onderhoud van de app.

4.8 De Klant draagt er  – binnen de grenzen van wat technisch redelijk en mogelijk is – voor dat de normale bedrijfsvoering van de klant naar behoren blijft functioneren, ook indien de diensten niet beschikbaar zijn, ongeacht of dit te wijten is aan een fout van SIDES of de klant.

5 Rechten van gebruik

5.1 De klant krijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht, evenals het niet-exclusieve recht beperkt tot de looptijd, om toegang te krijgen tot de diensten die door SIDES via het internet worden aangeboden en om ze te gebruiken voor zijn eigen zakelijke doeleinden in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit in overeenstemming met de contract. Dit omvat het gebruik in de winkels van de Klant die in het bestelformulier worden genoemd. De klant verkrijgt verder geen rechten. De broncode van de geleverde diensten is niet onderworpen aan delicentie.

5.2 Onverminderd dwingende wettelijke aanspraken en rechten is het de klant niet toegestaan de software of delen daarvan te reproduceren of te verkopen. In het bijzonder blijven § 69d, leden 2 en 3, evenals § 69e UrhG onaangetast.

5.3 Als de klant individuele diensten bestelt, zoals graphic designs, technische ontwikkelingen of andere auteursrechtelijk beschermde producten zoals in detail uiteengezet volgens een respectievelijk bestelformulier (“Deliverable”), zal SIDES de klant een permanent, wereldwijd, overdraagbaar, sublicentieerbaar, niet-exclusief recht verlenen om het leverbaar voor commerciële doeleinden te gebruiken na volledige betaling  van de toepasselijke vergoeding volgens artikel 6 voor dergelijke diensten. Doorslaggevende licentie- of betalingsbepalingen  kunnen van toepassing zijn volgens het respectieve bestelformulier.

5.4 De klant verleent SIDES een niet-exclusieve licentie zonder beperking in tijd of plaats op alle inhoud die hij overdraagt aan de servers van SIDES in het kader van het gebruik van de diensten, om de inhoud te gebruiken voor zover nodig om het contract met de klant uit te voeren, in het bijzonder om de inhoud te kopiëren en toegankelijk te maken voor derden volgens de instellingen van de klant.  SIDES heeft het recht om sublicenties te verlenen aan haar onderaannemers in uitvoering voor zover nodig voor de uitvoering van het contract. Bovendien is de licentie niet overdraagbaar. SIDES heeft het recht om de inhoud van de klant na de duur van het contract te bewaren  voor zover dit technisch of wettelijk noodzakelijk is. SIDES is in het bijzonder  gemachtigd om back-upkopieën van de door de klant verstrekte inhoud te bewaren en om dergelijke informatie die nodig is voor boekhoudkundige, documentatie- en factureringsdoeleinden tijdelijk of permanent op te slaan.

6 Vergoeding en betalingsvoorwaarden 

6.1 De in de bestelbon overeengekomen vergoeding en eventuele bijkomende kosten vertegenwoordigen in principe nettoprijzen en moeten in elk geval worden begrepen plus wettelijke belastingen en heffingen.

6.2 De vergoeding wordt door SIDES gefactureerd in overeenstemming met de volgende bepalingen. Factuurbedragen die door de Klant aan SIDES verschuldigd zijn, worden overgemaakt naar de rekening die op de factuur staat vermeld. Het betreffende factuurbedrag dient uiterlijk op de tiende dag na ontvangst van een factuur op deze rekening te worden bijgeschreven. In het geval van een door de klant verleende machtiging tot automatische incasso, zal SIDES het factuurbedrag niet van de overeengekomen rekening afschrijven vóór de zevende dag na ontvangst van de factuur.

6.3 Maandelijkse vergoedingen worden pro rata betaald voor de rest van de maand, te beginnen op de dag waarop de Services klaar zijn voor gebruik. Daarna worden deze vergoedingen maandelijks vooraf betaald. Indien de vergoeding voor delen van een kalendermaand moet worden berekend, wordt zij voor elke dag naar rato berekend. De volledige maandelijkse vergoeding wordt ook dienovereenkomstig berekend als de klant de contractuele relatie binnen de opzegtermijn beëindigt; dit is niet van toepassing als SIDES verantwoordelijk is voor de beëindiging van de klant om gegronde redenen.

6.4 Andere vergoedingen zijn verschuldigd nadat SIDES de betreffende dienst heeft geleverd en worden door de klant betaald zonder aftrek in overeenstemming met de factuur.

6.5 De klant heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvordering wettelijk is vastgesteld of onbetwist is. De klant heeft enkel het recht om een retentierecht te doen gelden op basis van tegenvorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie.

6.6 Alle betalingen worden gedaan in geclearde fondsen, zonder aftrek of verrekening en vrij van en zonder aftrek van belastingen, rechten, invoer, douanerechten, vergoedingen, heffingen en inhoudingen van welke aard dan ook die nu of in de toekomst worden geheven door een overheid, belasting of andere autoriteit, tenzij dit wettelijk is voorgeschreven. Wanneer een partij bij dit contract een dergelijke inhouding moet toepassen, betaalt zij aan de ontvangende partij de extra bedragen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de ontvangende partij het volledige bedrag ontvangt dat die partij zou hebben ontvangen, met uitzondering van de aftrek.

7 Verstek

7.1 In het geval van een aanzienlijke vertraging in de betaling, heeft SIDES het recht om de diensten op te schorten op kosten van de klant. In dit geval blijft de klant echter gehouden tot betaling van de maandelijkse vergoeding.

7.2 Als de klant langer dan twee opeenvolgende maanden in verzuim is, kan SIDES de contractuele relatie om gegronde redenen beëindigen.

7.3 SIDES behoudt zich het recht voor om verdere claims in te dienen als gevolg van vertraagde betaling.

7.4 Voor elke onbetaalde factuur  vergoedt de klant SIDES voor de kosten die SIDES heeft gemaakt met betrekking tot een aanvullend verzoek tot betaling (aanmaning).

8 Aansprakelijkheid

8.1 SIDES is aansprakelijk voor kosteloze diensten volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

8.2 In alle andere opzichten is SIDES onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en voor schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

8.3 In geval van eenvoudige nalatigheid is SIDES aansprakelijk voor de schending van een primaire contractuele verplichting (Kardinalpflichten volgens de Duitse wet). Een primaire contractuele verplichting in de zin van deze clausule is een verplichting waarvan de uitvoering de uitvoering van het contract mogelijk maakt  en op de uitvoering waarvan de klant zich daarom regelmatig kan beroepen. 

8.4 In het geval van artikel 8.3 is SIDES niet aansprakelijk voor gebrek aan economisch succes, gederfde winst en indirecte schade.

8.5 Aansprakelijkheid op grond van het bovenstaande artikel 8.3 is beperkt tot de typische, voorzienbare schade op het moment van het sluiten van het contract.

8.6 In het geval van 8.3 is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verlies van gegevens beperkt tot de hoeveelheid gegevensherstel die zou zijn opgelopen, zelfs als de klant regelmatig een back-up van de gegevens had gemaakt in overeenstemming met het risico.

8.7 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden dienovereenkomstig ten gunste van werknemers, agenten en assistenten bij de uitvoering van SIDES.

8.8 Elke aansprakelijkheid van SIDES voor gegeven garanties (die expliciet als zodanig moeten worden aangeduid) en voor claims op basis van de Duitse productaansprakelijkheidswet of gegevensbeschermingswetten blijft onaangetast.

8.9 Elke verdere aansprakelijkheid van SIDES is uitgesloten.

9 Domeinregistratie en -gebruik

9.1 De klant erkent dat met betrekking tot een domeinregistratie door SIDES, de verschillende topleveldomeinen onder het beheer van nationale organisaties (registrars) onderworpen zijn aan de voorwaarden voor de registratie en het beheer van de topleveldomeinen van de betreffende organisatie. Indien topleveldomeinen het voorwerp van het contract uitmaken, zijn de algemene voorwaarden van de registrars dienovereenkomstig van toepassing.

9.2 SIDES zal altijd domeinen registreren in naam en namens de klant als domeinhouder. De klant is verplicht om de kosten te dragen die worden gemaakt door de registratie en exploitatie van de respectieve domeinen of om SIDES dienovereenkomstig te vergoeden zoals bepaald in het respectieve bestelformulier.

10 Beschikbaarheid en garantie

10.2 Voor kosteloze diensten biedt SIDES garantie volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

10.2 SIDES levert alle diensten op de infrastructuur van een externe hostingprovider. Deze provider garandeert 98% beschikbaarheid van zijn servers op jaarbasis. In dit geval zijn de algemene voorwaarden van de hostingprovider van toepassing, die  op verzoek voorafgaand aan het sluiten van het contract aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Dezelfde beschikbaarheid (98% jaargemiddelde) wordt geacht te zijn overeengekomen met de klant met betrekking tot de beschikbaarheid van de door SIDES geleverde diensten.

10.3 Tijden waarin de server niet kan worden bereikt vanwege technische of andere problemen buiten de controle van de hostingprovider en/of SIDES (overmacht, schuld van derden, enz.) zijn uitgesloten van de bovengenoemde beschikbaarheid. De ontoegankelijkheid van de Software om deze redenen vormt geen reden voor een vermindering van de prestaties of vergoeding van de Klant.

10.4 Technische stilstandtijden, bijvoorbeeld voor de installatie van updates als onderdeel van regulier onderhoud of de uitbreiding van de software, worden alleen uitgevoerd na voorafgaand overleg met de klant en, in de regel, zoals gepland en in redelijke mate buiten de normale kantooruren van de klant. Dergelijke stilstandtijden als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden vormen geen reden voor een vermindering van de prestaties of vergoeding aan de kant van de Klant.

10.5 Anders biedt SIDES garantie voor defecten in de levering van de diensten uitsluitend in overeenstemming met de volgende bepalingen.

10.6 Gebreken zijn significante afwijkingen van de contractueel overeengekomen functionele reikwijdte van de diensten. De klant zal SIDES onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen (per e-mail, support board of asana) van eventuele defecten in de services of andere fouten en zal alle omstandigheden van het optreden op de best mogelijke manier documenteren. Bovendien zal de klant SIDES gratis en op een redelijke manier ondersteunen bij het verhelpen van gebreken en zal hij SIDES in het bijzonder alle informatie en documenten verstrekken die SIDES nodig heeft voor de analyse en het verhelpen van gebreken.  SIDES zal de gebreken binnen een redelijke termijn in overleg met de klant verhelpen  door reparatie of vervanging.   Indien de defectvrije levering van de diensten mislukt om redenen waarvoor SIDES verantwoordelijk is, zelfs binnen een door de klant gestelde redelijke termijn, kan de klant de overeengekomen vergoeding met een passend bedrag verlagen. Het recht om de vergoeding te verlagen is beperkt tot het bedrag van de maandelijkse vaste prijs voor het gebrekkige deel van de dienst.  

10.7 Als SIDES niet in staat is om een defect te verhelpen binnen een door de klant te stellen redelijke termijn  die ten minste 3 pogingen mogelijk maakt om het defect te verhelpen, kan de klant het contract om gegronde redenen beëindigen.  SIDES heeft het recht om  een defect te verhelpen door middel van een tijdelijke oplossing als de oorzaak van het defect zelf alleen met onevenredige inspanning kan worden verholpen en de bruikbaarheid van de Services niet significant lijdt.

11 Claims met betrekking tot derden

11.1 De klant garandeert dat hij bij het gebruik van de diensten kennis zal nemen van alle toepasselijke wettelijke voorschriften, in het bijzonder het auteursrecht en de wetgeving inzake gegevensbescherming. De klant vrijwaart SIDES voor alle aanspraken van derden die deze jegens SIDES doen gelden  wegens het gebruik van de diensten door de klant.  SIDES zal de klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van eventuele claims van derden en op verzoek de informatie en documenten verstrekken die nodig zijn voor verdediging. Daarnaast zal SIDES de klant zich laten verdedigen of dit in overleg met de klant doen. In het bijzonder zal SIDES geen claims van derden buiten betwisting erkennen of buiten betwisten zonder overleg met de klant. De bepalingen van deze clausule zijn van overeenkomstige toepassing op contractuele sancties en boetes en administratieve boetes opgelegd door rechtbanken of officiële autoriteiten, voor zover de klant hiervoor verantwoordelijk is.

11.2 Op verzoek  zal de klant SIDES alle informatie verstrekken die nodig is voor het doen gelden van claims tegen derden, in het bijzonder hun naam en adres, en ZIJDEN onmiddellijk op de hoogte stellen  van de aard en omvang van eventuele claims die hij tegen hen kan hebben die voortvloeien uit de ongeoorloofde levering van het programma.

12 Overmacht

12.1 SIDES is niet aansprakelijk voor gevallen van overmacht die de contractuele uitvoering van SIDES aanzienlijk belemmeren, de goede uitvoering van het contract tijdelijk belemmeren of onmogelijk maken. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil en invloed van de contracterende partijen, zoals natuurrampen, overheidsmaatregelen, officiële beslissingen, blokkades, oorlog en andere militaire conflicten, mobilisatie, burgerlijke onrust, terroristische aanslagen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële onrust, inbeslagname, embargo of andere omstandigheden die onvoorzienbaar, ernstig en buiten de controle van de contractpartijen liggen en zich voordoen na het sluiten van dit contract.

12.2 Indien een partij door overmacht verhinderd is om haar verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen, wordt dit niet beschouwd als een schending van het contract en worden de termijnen die in het contract of in het contract zijn vastgelegd redelijkerwijs verlengd in verhouding tot de duur van de overmacht. Hetzelfde geldt indien SIDES afhankelijk is van de vooruitbetaling van derden en dit door overmacht vertraging oploopt.

12.3 Elke contractspartij zal alles doen wat in haar vermogen ligt en redelijk is om de gevolgen van de overmacht te beperken. De partij die door de overmacht wordt getroffen, stelt de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis van het begin en het einde van de belemmering.

13 Wijzigingen in de algemene voorwaarden, servicebeschrijvingen en prijzen

13.1 Deze Algemene Terms en Conditions kunnen worden gewijzigd tussen de klant en SIDES door middel van een regeling zoals hieronder beschreven: SIDES zal de gewijzigde Algemene Terms en Conditions in tekstvorm verzenden vóór de geplande inwerkingtreding en zal de nieuwe regelgeving en de datum van de geplande inwerkingtreding afzonderlijk aanwijzen. Tegelijkertijd geeft SIDES de klant een redelijke termijn van ten minste twee maanden om te verklaren of hij de wijziging aanvaardt voor verder gebruik van de diensten. Indien binnen deze termijn, die begint te lopen vanaf ontvangst van de kennisgeving in tekstvorm, geen aangifte wordt gedaan, worden de gewijzigde algemene voorwaarden geacht te zijn overeengekomen.  SIDES zal de klant aan het begin van de periode afzonderlijk informeren over zijn rechtsmiddelen, d.w.z. het recht om bezwaar te maken, de bezwaartermijn en de betekenis van stilzwijgende toelating.

13.2 Wijzigingen met betrekking tot materiële contractuele verplichtingen zijn alleen toegestaan als deze noodzakelijk zijn omdat de diensten die door SIDES worden geleverd  zonder de wijziging van de materiële contractuele verplichtingen noodzakelijk zijn om redenen van IT-beveiliging of als gevolg van een gewijzigde juridische situatie.

14 Contractduur en beëindiging

14.1 Het contract gaat in op de ingangsdatum die is vermeld in het bestelformulier. 

14.2 Deinitiële looptijd van het contract (“looptijd”) is 24 maanden. Na het verstrijken van de  termijn wordt de termijn automatisch met nog eens een jaar verlengd, tenzij een partij drie maanden voor het einde van de termijn schriftelijk opzegt. 

14.3 Het recht om om gegronde redenen te beëindigen blijft onaangetast. Een belangrijke reden voor SIDES wordt met name gegeven in gevallen waarin de klant de verplichtingen die op hem rusten uit hoofde van het contract aanzienlijk schendt.

14.4 Bij beëindiging van het contract worden alle contractuele relaties voor aanvullende diensten ook beëindigd.

14.5 Deannulering van afzonderlijke modules van voor bepaalde diensten onder het contract heeft geen invloed op de looptijd van het contract en eventuele resterende modules die door de klanten zijn gekocht.

14.6 Bij beëindiging van het contact wordt de toegang tot de diensten beëindigd. De volledige database van de klant die is opgeslagen op de servers van de SIDES Services moet door de klant tijdig vóór de datum van beëindiging  worden gedownload naar het lokale systeem van de klant. SIDES zal de gegevens en toegangsgegevens verwijderen  na het verstrijken van het contract. Om te voldoen aan de wettelijke opslagverplichting kan de klant een contract aangaan met SIDES voor de verdere opslag van de gegevens, wat extra kosten met zich meebrengt.

15 Overige voorwaarden

15.1 SIDES heeft het recht om de diensten uit te besteden aan derden.

15.2 De exclusieve plaats van jurisdictie over alle geschillen onder of in verband met dit contract is Potsdam, Duitsland, op voorwaarde dat de partijen bij het contract handelaren zijn of dat de klant geen algemene jurisdictie in Duitsland of in een andere EU-lidstaat heeft of zijn vaste woonplaats naar het buitenland heeft verplaatst nadat deze algemene voorwaarden van kracht zijn geworden of zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats onbekend is op het moment van het starten van een gerechtelijke procedure.

15.3 De klant kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit contract alleen overdragen aan een derde partij met de voorafgaande schriftelijke toestemming (e-mail voldoende) van SIDES.

15.4 De overeenkomst wordt beheerst door het Duitse recht met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

16 SIDES Gebruiksbeleid

U bent er zelf voor verantwoordelijk dat al uw handelingen met betrekking tot het gebruik van de SIDES-diensten, ongeacht het doel van dergelijk gebruik, in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Bovendien moet u de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden naleven. Een schending van deze gebruiksvoorwaarden vormt een schending van de gebruiksvoorwaarden van SIDES die op u van toepassing zijn.

16.1 Verboden activiteiten

U mag de SIDES Software niet gebruiken voor activiteiten die:

  1. in strijd zijn met enige wet, verordening, regel of verordening;
  2. activiteiten omvatten met betrekking tot (a) sigaretten; (b) gestolen goederen; (c) de bevordering van haat, geweld, raciale of andere vormen van intolerantie die discriminerend zijn of de financiële uitbuiting van een misdrijf; of (d) items die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerkrechten, rechten op publiciteit of privacy of andere eigendomsrechten onder de wetten van enig rechtsgebied.
  3. verband houden met transacties waarbij activiteiten plaatsvinden waarvoor een vergunning vereist is, zonder dat een vergunning is verleend.

16.2 Activiteiten waarvoor een vergunning vereist is

Verkoop via de SIDES-Webshop van de hieronder gespecificeerde artikelen en diensten is onderworpen aan goedkeuring door SIDES:

  1. alcoholische dranken
  2. tabaksproducten anders dan sigaretten, e-sigaretten, sigaren.

16.3 Overtredingen van het gebruiksbeleid

Meld schendingen van dit SIDES-gebruiksbeleid onmiddellijk aan ons per e-mail: info@get-sides.nl

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden