Servicevoorwaarden

Staat: 04/09/2020

1 Overeenkomstsluitende partij

1.1 De volgende algemene voorwaarden hebben betrekking op de juridische relatie tussen SimplyDelivery GmbH (hierna “SimplyDelivery” genoemd), Potsdamer Str. 33, 14974 Ludwigsfelde, Duitsland, en haar klanten (hierna “klant” genoemd) met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. 1.1 De volgende algemene voorwaarden hebben betrekking op de juridische relatie tussen SimplyDelivery GmbH (hierna “SimplyDelivery” genoemd), Potsdamer Str. 33, 14974 Ludwigsfelde, Duitsland, en haar klanten (hierna “klant” genoemd) met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.

1.2 SimplyDelivery’s aanbod is uitsluitend gericht op ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Ondernemers zijn natuurlijke of rechtspersonen of partnerschappen met rechtsbevoegheden die bij het sluiten van een juridische transactie handelen in de uitoefening van hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit. Met deze informatie verklaart de klant met het afsluiten van het contract dat hij ondernemer is en geen consument in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

2 Onderwerp van de overeenkomst

2.1 SimplyDelivery verstrekt de Klant software voor gebruik via internet (“Software as a Service”, hierna “SaaS” genoemd) in de vorm van Cloud Services en andere diensten. Het specifieke onderwerp van de overeenkomst voor de levering van SaaS-diensten is als volgt:

 • Kassasysteem
 • Webshop
 • iOS- en Android-apps,
 • Call-center
 • Personeels- en voertuigenbeheer
 • Voorraadbeheer module
 • Driver’s app,
 • Self-Service terminal
 • Filiaalbeheer
 • Keukenmanager

Bovendien kunnen diensten onder de overeenkomst vallen:

 • Marketingdiensten
 • Website creatie
 • Uitgebreide ondersteuningsservices

   

2.2 Afwijkende bepalingen of bepalingen die verder gaan dan deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. De aanname van een garantie voor bepaalde kenmerken (staat) van het onderwerp van het contract vereist schriftelijke vorm om effectief te zijn. 2.2 Afwijkende bepalingen of bepalingen die verder gaan dan deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. De aanname van een garantie voor bepaalde kenmerken (staat) van het onderwerp van het contract vereist schriftelijke vorm om effectief te zijn.

2.3 Algemene voorwaarden van de klant worden geen onderdeel van de overeenkomst, ook niet als deze offerteaanvragen, bestellingen, acceptatieverklaringen enz. zijn bijgevoegd en niet worden tegengesproken door SimplyDelivery.

2.4 SimplyDelivery behoudt zich het recht voor om, ook in samenwerking met derden dienstverleners, de aangeboden diensten aan te vullen met aanvullende (vrijwillige) functies, waarvan het gebruik aan aanvullende voorwaarden kan worden onderworpen en/of het sluiten van contracten met derden vereisen. SimplyDelivery zal de klant tijdig op de hoogte brengen van dergelijke omstandigheden en, indien nodig, aanvullende voorwaarden doorgeven.

3 Contracten en aanbiedingen

3.1 Behoudens een afzonderlijke bepaling, komt het contract tot stand na ondertekening van het individuele contract door de klant, maar uiterlijk bij de levering van de diensten door SimplyDelivery in overeenstemming met het contract.

3.2 Leverings- en prestatiedata of -perioden die in de contracten zijn vermeld, zijn slechts bindend indien SimplyDelivery deze schriftelijk als bindend heeft aangemerkt.      

3.3 Alle aanbiedingen van SimplyDelivery kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het individuele contract. SimplyDelivery behoudt zich het recht voor om kleine afwijkingen te maken van het contract, zelfs nadat het individuele contract door de klant is ondertekend, op voorwaarde dat dit niet onredelijk is voor de klant.

3.4 SimplyDelivery kan de verschuldigde diensten (inclusief de systeemvereisten) voortdurend uitbreiden en om belangrijke redenen wijzigen om zich aan te passen aan technische of economische marktveranderingen. Een belangrijke reden bestaat met name als de wijziging noodzakelijk is

 • a) als gevolg van een noodzakelijke aanpassing aan een veranderde juridische situatie of jurisdictie, b) als gevolg van een gewijzigd technisch kader (nieuwe browserversies en/of technische normen),
 • c) als gevolg van de bescherming van de systeembeveiliging, of
 • d) als gevolg van de verdere ontwikkeling van de diensten (deactivering van oude functies die zijn vervangen door nieuwe).

SimplyDelivery zal de klant tijdig, meestal vier weken voor de implementatie, per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen die schadelijk zijn voor de klant. De toestemming van de klant voor een dergelijke wijziging wordt geacht te zijn gegeven indien de klant geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijziging schriftelijk of per e-mail op de aangekondigde wijzigingsdatum, maar in ieder geval binnen een redelijke termijn. SimplyDelivery zal bij de aankondiging van dergelijke wijzigingen afzonderlijk naar deze juridische gevolgen verwijzen. Indien en voor zover de wijziging het contractuele evenwicht van de overeenkomstsluitende partijen aanzienlijk zou verstoren ten nadele van de klant, wordt de wijziging weggelaten. In dat geval hebben beide overeenkomstsluitende partijen het recht de contractuele relatie buitengewoon te beëindigen met een opzegtermijn van één maand tot het einde van de maand.

3.5 Het onderwerp van de overeenkomst wordt geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst indien SimplyDelivery de dienst aan de klant verleent en de klant niet onmiddellijk aangeeft dat het onderwerp van de overeenkomst niet in overeenstemming is met de overeenkomst.

3.6 Marketingcampagnes met kortingen zijn niet van toepassing op bestaande klanten of nieuwe franchisepartners van franchiseketens met wie al een zakelijke relatie bestaat.

4 Verplichtingen en plichten van de klant

4.1 De klant heeft met name de volgende verplichtingen:

 • a) Voor elke onbetaalde factuur vergoedt de klant SimplyDelivery de kosten van SimplyDelivery voor zover de klant verantwoordelijk is voor hetgene dat de kosten in gang zet.
 • b) Indien de Klant persoonsgegevens verzamelt, verwerkt of gebruikt in het kader van het gebruik van de SaaS-diensten en er geen wettelijke toestemming wordt verleend, moet de nodige toestemming van de betrokkene worden verkregen. Hij verzekert dat hij deze toestemming heeft ontvangen in overeenstemming met de eisen.
 • d) Persoonlijke toegangsgegevens (wachtwoord en wachtwoord) mogen niet door de klant worden doorgegeven aan derden en moeten beschermd tegen toegang door derden worden opgeslagen. Om veiligheidsredenen en in het eigen belang van de klant moeten deze worden gewijzigd voorafgaand aan het eerste gebruik en vervolgens op regelmatige tijdstippen. Als er reden is om aan te nemen dat onbevoegden kennis hebben opgedaan met de toegangsgegevens, moet de klant SimplyDelivery onmiddellijk op de hoogte stellen en de toegangsgegevens onmiddellijk wijzigen. Toegangsgegevens mogen alleen versleuteld worden opgeslagen op pc, USB-stick, cd-rom en andere gegevensdragers.
 • e) Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig kopieën van de door hem of zijn gebruikers ingevoerde klantgegevens te exporteren en back-ups te maken of de bijbehorende informatie af te drukken en op te slaan. De klant is zich ervan bewust dat een volledige kopie van de leveringsdatabase technisch onmogelijk is. Alle gegevens die door SimplyDelivery moeten worden verwerkt en / of ondersteund en die afkomstig zijn van de klant, moeten vóór verzending en / of invoer op passende wijze worden gecontroleerd op schadelijke componenten.
 • f) De klant is als enige verantwoordelijk voor de internetverbinding die vereist is voor het gebruik van het onderwerp van het contract en voor de operationele gereedheid en bruikbaarheid van de hardware- en softwareomgeving (zoals pc, netwerkverbinding, browser, enz.) vereist volgens naar de respectievelijke servicebeschrijving. Indien en voor zover toegang op afstand vereist is voor het onderhoud en service van de services, zal de klant op verzoek van SimplyDelivery deze toegang op afstand te allen tijde verlenen binnen de reikwijdte van de technische vereisten uiteengezet in de servicebeschrijving.
 • g) Alle betalingen worden gedaan zonder enige aftrek of verrekening en vrij van en zonder aftrek voor belastingen, rechten, invoerrechten, rechten, vergoedingen en kosten van welke aard dan ook, die nu of in de toekomst door een overheid, belasting of of andere autoriteit, tenzij dit wettelijk verplicht is. Indien een partij bij deze overeenkomst een dergelijke aftrek moet doen, betaalt zij de ontvangende partij de aanvullende bedragen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de ontvangende partij het volledige bedrag ontvangt dat die partij anders dan de aftrek zou hebben ontvangen.
 • h) Om de software te kunnen gebruiken, moet de klant een account bij Google Maps registreren om volledig gebruik te kunnen maken van de Software. Doet hij dat niet, dan gebruikt SimplyDelivery zijn account en brengt hij de klant in rekening voor de gemaakte kosten.
 • i) Om de iOS App te kunnen gebruiken, moet de klant op eigen kosten een account bij Apple registreren en SimplyDelivery toegang verlenen tot het onderhoud van de App.

5 Gebruiksrechten

5.1 De klant krijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht, alsmede het niet-exclusieve recht dat beperkt is tot de gebruiks- of contractperiode, om toegang te krijgen tot de diensten die SimplyDelivery via internet aanbiedt en deze voor zijn eigen zakelijke doeleinden te gebruiken bij de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit overeenkomstig de overeenkomst. Dit omvat het gebruik in de winkels van de klant die in het individuele contract worden genoemd. De klant ontvangt geen rechten buiten dit. De broncode van de geleverde diensten is niet onderworpen aan het contract.

5.2 De klant heeft niet het recht om de software te gebruiken buiten het beoogde gebruik dat overeenkomstig dit contract is toegestaan, of door derden te laten gebruiken of toegankelijk te maken voor derden. In het bijzonder, onverminderd verplichte wettelijke claims en rechten, mag de Klant de Software of delen daarvan niet reproduceren of verkopen. In het bijzonder, § 69d paras. 2 en 3 evenals § 69e UrhG blijven onaangetast.

5.3 Op verzoek verstrekt de klant SimplyDelivery alle informatie die nodig is voor het doen gelden van vorderingen tegen derden, met name hun naam en adres, en stelt hij SimplyDelivery onmiddellijk op de hoogte van de aard en omvang van eventuele claims die hij tegen hen kan hebben als gevolg van de ongeoorloofde levering van het programma.

5.4.  

6 Betalingen en betalingsvoorwaarden

6.1 De in het individuele contract overeengekomen vergoeding en eventuele bijkomende kosten zijn nettoprijzen en worden geacht te zijn plus wettelijke belastingen en heffingen.

6.2 Het bedrag van de door de klant verschuldigde vergoeding zal voortvloeien uit de individuele order. De vergoeding wordt door middel van eenvoudige levering gefactureerd in overeenstemming met de volgende bepalingen. Factuurbedragen die de klant aan SimplyDelivery moet betalen, worden overgemaakt naar de rekening die op de factuur staat vermeld. Het respectieve factuurbedrag dient uiterlijk op de tiende dag na ontvangst van een factuur op deze rekening te zijn bijgeschreven. In het geval van een door de klant verleende incassomachtiging, zal SimplyDelivery het factuurbedrag niet voor de zevende dag na ontvangst van de factuur van de overeengekomen rekening afschrijven.

6.3 SimplyDelivery behoudt zich het recht voor om de maandelijkse vergoeding dagelijks te factureren, waarbij SimplyDelivery uitgaat van 30 dagen per maand. Daarna worden deze vergoedingen maandelijks vooraf betaald. Indien de verschuldige bedragen voor delen van een kalendermaand wordt berekend, wordt deze voor elke dag pro rata berekend. De volledige maandelijkse vergoeding wordt ook dienovereenkomstig berekend als de klant de contractuele relatie binnen de opzegtermijn opzegt; dit is niet van toepassing als SimplyDelivery verantwoordelijk is voor de beëindiging van de klant om een ​​goede zaak.

6.4 Overige vergoedingen zijn verschuldigd nadat SimplyDelivery de desbetreffende dienst heeft verleend en wordt door de klant betaald zonder aftrek overeenkomstig de factuur.

6.5 De ​​klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvordering wettelijk is vastgesteld of onbetwist is. De klant heeft alleen het recht om een ​​retentierecht te doen gelden op grond van tegenvorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie.

6.6 Het door de klant verschuldigde bedrag wordt jaarlijks door SimplyDelivery aangepast op de peildatum van het sluiten van de overeenkomst in het kader van de algemene kostenstijging, maar niet met een toeslag van meer dan 5%. Voor deze aanpassing is geen toestemming van de klant vereist; SimplyDelivery zal de klant echter minstens 1 maand van tevoren informeren.

7 Standaard

7.1 In geval van aanzienlijke vertraging in de betaling, heeft SimplyDelivery het recht om de diensten op kosten van de klant op te schorten. In dit geval blijft de klant echter verplicht het maandelijkse tarief te betalen.  

7.2 Als de klant

 • a) gedurende twee opeenvolgende maanden na betaling van de vergoedingen; of
 • b) SimplyDelivery kan na een periode van meer dan twee maanden, bij gebreke van betaling van de vergoeding voor een bedrag dat de maandelijkse basisvergoeding voor twee maanden bereikt, de contractuele relatie zonder opzegging beëindigen.

7.3 SimplyDelivery behoudt zich het recht voor om verdere vorderingen wegens vertraagde betaling te doen gelden.    

8 Aansprakelijkheid

8.1 Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn aanspraken op schade door de klant als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of door schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door SimplyDelivery, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Materiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen) zijn die verplichtingen die de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maken, wiens schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op wiens naleving de klant regelmatig kan vertrouwen. De vergoeding is beperkt tot het bedrag van het gemiddelde jaarlijkse contractvolume.

8.2 In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, is SimplyDelivery alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade die typerend is voor het contract als dergelijke schade is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schade is veroorzaakt door de claims van de klant voor schade als gevolg van persoonlijk letsel, ledemaat of gezondheid.

8.3 De beperkingen in 8.1 en 8.2 zijn ook van toepassing ten voordele van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van SimplyDelivery indien claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

8.4 De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

8.6 Aansprakelijkheid voor alle andere schade is uitgesloten in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen, met name voor verlies van gegevens of hardwarestoringen veroorzaakt door incompatibiliteit van de bestaande componenten van de klant met de nieuwe of gewijzigde hardware en software en voor systeemstoringen veroorzaakt door bestaande verkeerde configuraties of oudere of storende software van de klant.

8.7 Voor zover aansprakelijkheid niet is uitgesloten voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid die niet is gebaseerd op letsel aan leven, lichaam of gezondheid, worden dergelijke claims verjaard binnen een jaar nadat de claim is ontstaan.

9 Domeinregistratie en -gebruik

9.1 De klant erkent dat met betrekking tot een domeinregistratie gemaakt door SimplyDelivery, de verschillende topleveldomeinen beheerd door nationale organisaties (registrars) onderworpen zijn aan de voorwaarden voor registratie en beheer van de topleveldomeinen van de respectievelijke organisatie. Als de domeinen op het hoogste niveau het onderwerp zijn van het contract, zijn de voorwaarden van de registrar algemene voorwaarden van toepassing.

9.2. 9.2 SimplyDelivery registreert domeinen altijd in naam en namens de klant als domeinhouder. De klant is verplicht de kosten te dragen die zijn gemaakt door de registratie en werking van de respectieve domeinen of om SimplyDelivery te vergoeden.

10 Beschikbaarheid en garantie

10.1 SimplyDelivery levert alle diensten op de infrastructuur van een externe hostingprovider. Deze provider garandeert 98% beschikbaarheid van zijn servers op jaargemiddelde. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van de hostingprovider van toepassing, die voor het sluiten van de overeenkomst op verzoek aan de klant ter beschikking worden gesteld. Dezelfde beschikbaarheid (98% jaargemiddelde) wordt geacht te zijn overeengekomen met betrekking tot de door SimplyDelivery geleverde diensten.

10.2 Tijden waarin de server niet kan worden bereikt als gevolg van technische of andere problemen buiten de controle van de hostingprovider en / of SimplyDelivery (overmacht, fout van derden, enz.) Zijn uitgesloten van de bovengenoemde beschikbaarheid. De ontoegankelijkheid van de Software om deze redenen vormt geen reden voor een vermindering van de prestaties of betaling van de klant.

10.3. 10.3 Technische stilstandtijden, b.v. voor de installatie van updates als onderdeel van regulier onderhoud of uitbreiding van de software, zal alleen worden uitgevoerd na voorafgaand overleg met de klant, zoals gepland en in redelijke mate buiten de normale kantooruren van de klant. Dergelijke stilstanden als gevolg van gepland onderhoudswerk vormen geen reden voor een vermindering van de prestatie of betaling van de klant.

10.4 De klant stelt SimplyDelivery onmiddellijk schriftelijk (per e-mail of support board) in kennis van eventuele gebreken in de diensten of andere fouten en documenteert alle omstandigheden van het voorval op de best mogelijke wijze. SimplyDelivery zal de gebreken binnen een redelijke termijn in overleg met de klant verhelpen door reparatie of vervanging. Indien SimplyDelivery niet in staat is om een defect te verhelpen binnen een redelijke termijn, waarbij ten minste 3 pogingen om het defect te verhelpen niet werken, kan de klant het contract buitengewoon beëindigen. SimplyDelivery heeft het recht om een defect te omzeilen door een tijdelijke oplossing als de oorzaak van het defect zelf alleen met onevenredige inspanning kan worden verholpen en de bruikbaarheid van de diensten niet significant lijdt. Verdere claims en rechten bestaan niet tenzij SimplyDelivery frauduleus heeft gehandeld.

10.5 De verjaringstermijn voor garantieclaims is één jaar.

11 Gegevensbescherming

11.1 SimplyDelivery verwerft geen rechten op de gegevens die door de klant zijn opgeslagen in het kader van het gebruik van de contractuele diensten (in het bijzonder persoonlijke gegevens van derden). SimplyDelivery heeft echter het recht om deze gegevens uitsluitend in opdracht van de klant te gebruiken in overeenstemming met de volgende bepalingen en binnen de reikwijdte van dit contract. Daarnaast kan SimplyDelivery anonieme, niet-persoonlijke gegevens gebruiken voor algemene statistische evaluatie.

11.2 Als persoonlijke gegevens namens de klant worden verwerkt, zal SimplyDelivery dergelijke persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken, gebruiken of openen in het kader van de gemaakte afspraken en in overeenstemming met de instructies van de klant. In het geval van ordergegevensverwerking sluiten de contracterende partijen een afzonderlijke overeenkomst voor het verwerken van ordergegevens.

11.3 In het geval van de verwerking van ordergegevens blijft de klant in principe verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de Federal Data Protection Act (BDSG) met betrekking tot persoonsgegevens.

11.4 SimplyDelivery is verplicht de persoonsgegevens in de zin van de BDSG, die zij ontvangt en gebruikt in verband met de uitvoering van dit contract, alleen te gebruiken voor de uitvoering van deze overeenkomst.

11.5 De ​​klant blijft “master of the data”, zowel wat betreft het contractenrecht als het gegevensbeschermingsrecht. Of en in hoeverre derden gegevens invoeren of openen, blijft uitsluitend ter beoordeling van de klant. Voor zover de klant derden toestaat om persoonlijke gegevens in deze mate te gebruiken, zal de klant ervoor zorgen dat de autorisatiebeheer, wachtwoordtoewijzing, etc. dienovereenkomstig worden georganiseerd.

11.6 De klant heeft in principe niet het recht om toegang te verlangen tot het SimplyDelivery computercentrum waar de door hem gebruikte diensten technisch worden geëxploiteerd. Dit heeft geen invloed op de toegangsrechten van de functionaris voor gegevensbescherming, die in meer detail worden beschreven in het gegevensverwerkingscontract voor bestellingen.

11.7 SimplyDelivery heeft bij beëindiging van dit contract geen recht meer om de gegevens van de klant te gebruiken.   De gegevens kunnen tegen vergoeding van kosten in een standaardformaat op een gegevensdrager aan de klant worden overgedragen.

11.8 SimplyDelivery mag de diensten uitvoeren via onderaannemers in binnen- en buitenland, maar moet met de onderaannemer overeenkomen over verplichtingen in overeenstemming met de bepalingen van clausules 11.1 tot 11.7. De klant is zich ervan bewust dat SimplyDelivery haar diensten aanbiedt als Cloud Services. SimplyDelivery zal de gegevens dan binnen dertig dagen verwijderen.

11.9 In het geval van onderaannemers buiten de Europese Economische Ruimte, zorgt SimplyDelivery voor een passend niveau van gegevensbescherming dat voldoet aan de vereisten.

12 Overmacht

12.1 SimplyDelivery is niet aansprakelijk voor overmacht die de contractuele uitvoering van SimplyDelivery aanzienlijk belemmert, de goede uitvoering van de overeenkomst tijdelijk belemmert of onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt verstaan ​​alle omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil en invloed van de overeenkomstsluitende partijen, zoals natuurrampen, overheidsmaatregelen, officiële beslissingen, blokkades, oorlog en andere militaire conflicten, mobilisatie, burgerlijke onrust, terroristische aanslagen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële onrust, inbeslagneming, embargo of andere omstandigheden die onvoorzienbaar, ernstig en buiten de controle van de contractpartijen zijn en zich voordoen na het sluiten van dit contract.

12.2 Indien één van de partijen door overmacht verhinderd is haar verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen, wordt dit niet beschouwd als een contractbreuk en worden de in het contract of het contract vermelde termijnen redelijkerwijs verlengd in verhouding tot de duur van de overeenkomst. Overmacht. Hetzelfde geldt als SimplyDelivery afhankelijk is van de uitvoering van derden en dit door overmacht wordt vertraagd.

12.3 Elke contractspartij zal al het mogelijke en redelijke doen om de gevolgen van de overmacht te verzachten. De door de overmacht getroffen partij stelt de wederpartij onverwijld schriftelijk in kennis van het begin en het einde van de hinder.

12.4 Zodra is vastgesteld dat de overmacht langer dan zes maanden duurt, heeft elke partij het recht de overeenkomst per aangetekende brief te beëindigen.

13 Wijzigingen in de algemene voorwaarden, servicebeschrijvingen en -prijzen

Als SimplyDelivery van plan is andere wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, de servicebeschrijvingen of de prijzen, wordt de klant ten minste zes weken voordat deze van kracht worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de wijzigingen. In geval van wijziging van de algemene voorwaarden, de beschrijving van diensten of prijsverhogingen, heeft de klant recht op een bijzonder beëindigingsrecht op het moment dat de wijzigingen van kracht worden. Indien de klant de overeenkomst niet binnen zes weken na ontvangst van de wijzigingsmelding schriftelijk opzegt, worden de wijzigingen op het moment van inwerkingtreding een integraal onderdeel van de overeenkomst. SimplyDelivery zal de klant hier uitdrukkelijk op attenderen in de melding van wijziging.

14 Contracttermijn en beëindiging

14.1. 14.1 De minimale contractduur bedraagt in elk geval 24 maanden. Na het verstrijken van de minimale contracttermijn wordt de contracttermijn automatisch met een jaar verlengd als de klant drie maanden voor de minimale contracttermijn niet schriftelijk annuleert. Die Kündigung kann per E-Mail (vertrag@simplydelivery.de) oder schriftlich per Brief an der SimplyDelivery GmbH, Potsdamer Str. 33, 14974 Ludwigsfelde erfolgen. De opzegging kan worden gedaan per e-mail (info@simplydelivery.nl) of schriftelijk per brief aan SimplyDelivery GmbH, Potsdamer Str. 33, 14974 Ludwigsfelde, Duitsland. De datum van ontvangst van de opzegging door SimplyDelivery is bepalend voor de naleving van de opzegtermijn.

14.2 Het recht om voor een goede zaak te eindigen blijft onaangetast. Een belangrijke reden voor SimplyDelivery wordt met name gegeven in gevallen waarin de klant de verplichtingen van hem aanzienlijk schendt.

14.3 Bij beëindiging van de overeenkomst voor standaarddiensten worden ook contractuele relaties voor aanvullende diensten beëindigd.

14.4 Bij beëindiging van de desbetreffende overeenkomst wordt de verbinding met internet beëindigd. De volledige database van de klant die is opgeslagen op de servers van het SimplyDelivery-platform moet tijdig voor de datum van beëindiging door de klant naar het lokale systeem van de klant worden gedownload. SimplyDelivery verwijdert de gegevens en toegangscodes na afloop van het contract. Om te voldoen aan de wettelijke opslagverplichting kan de klant een contract aangaan met SimplyDelivery voor de verdere opslag van de gegevens, wat extra kosten met zich meebrengt.

15 Overige voorwaarden

15.1 SimplyDelivery heeft het recht om de diensten uit te besteden aan derden. SimplyDelivery is aansprakelijk voor de uitvoering van diensten door onderaannemers als voor haar eigen handelen

15.2 Potsdam is de plaats van bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst.

15.3 De klant mag de uit dit contract voortvloeiende rechten en verplichtingen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van SimplyDelivery overdragen aan een derde.

15.4 De contractuele betrekkingen tussen de overeenkomstsluitende partijen worden door het Duitse recht beheerst, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.